Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4131-НС
София, 26 януари 2017 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 68, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на РИК за подготовка и произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

1.1. в райони с брой на секциите до 400 включително:

Председател 980 лева
Заместник-председател 930 лева
Секретар 930 лева
Член 880 лева

1.2. в райони с брой на секциите над 400:

Председател 1100 лева
Заместник-председател 1050 лева
Секретар 1050 лева
Член 1000 лева
 1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:
Председател 64 лева
Заместник-председател 58 лева
Секретар 58 лева
Член 48 лева

2.2. Членовете на СИК по чл. 285, ал. 1 от ИК, които представят протокола на СИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън възнаграждението по т. 2.1.

2.3. Членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение по т. 2.2. извън възнаграждението по т. 2.1. за времето до получаване на потвърждение от ЦИК.

2.4. Членовете на СИК (включително председател, заместник-председател и секретар) в секции, определени за произвеждане на изборите с машинно гласуване, получават допълнително възнаграждение в размер на 15 лв. извън възнаграждението по т. 2.1.

 1. Членовете на РИК получават месечно възнаграждение от 4 февруари 2017 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите за народни представители (9 април 2017 г.).
 2. Членовете на РИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на РИК са за сметка на държавния бюджет.
 3. Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност за времето преди изборния ден, изборния ден и за следващия ден. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК са за сметка на държавния бюджет.
 4. Възнагражденията на членовете на РИК, както и на СИК, не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.
 5. За подпомагане дейността на РИК за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите за народни представители може да се наемат специалисти и технически сътрудници с месечно възнаграждение, както следва:

7.1. специалист - експерт към РИК – 640 лв. месечно

7.2. специалист - технически сътрудник към РИК – 460 лв. месечно

Броят на специалистите към РИК се определя, както следва:

 • РИК по т. 1.1. - 2 експерти и до 4 технически сътрудници;
 • РИК по т. 1.2. - 2 експерти и до 5 технически сътрудници.

В случаите на необходимост от назначаване на по-голям брой специалисти съответната РИК следва да направи мотивирано искане до ЦИК с посочване на конкретния брой допълнителни специалисти и срока на гражданския договор.

 1. За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК на специалистите се определя еднократно възнаграждение в размер на 90 лв., както следва:
 • до 100 секции - по 1 сътрудник х 90 лв.;
 • при остатък над 50 секции – още 1 сътрудник х 90 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4450-НС/

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения