Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4130-НС
София, 26 януари 2017 г.

ОТНОСНО: назначаване на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59 – 62, чл. 65, чл. 66, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, и писмо от Народното събрание на Република България с изх. № АД-750-06-43 от 25 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Назначаване на районни избирателни комисии

 1. Централната избирателна комисия (ЦИК) назначава районни избирателни комисии (РИК) за всеки изборен район до 3 февруари 2017 г. включително (50 дни преди изборния ден).
 2. При областния управител до 29 януари 2017 г. включително (56 дни преди изборния ден) се провеждат консултации за съставите на РИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

 • Партия „ГЕРБ” с 84 народни представители;
 • Коалиция „БСП лява България” с 38 народни представители;
 • Партия „ДПС” с 30 народни представители;
 • Коалиция „Реформаторски блок” с 22 народни представители;
 • Коалиция „Патриотичен фронт” със 17 народни представители;
 • Коалиция „България без цензура” с 14 народни представители;
 • Партия „Атака” с 11 народни представители;
 • Коалиция „АБВ“ с 11 народни представители.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

 1. Консултациите са публични. Датата, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от 3 дни преди провеждането им.
 2. При провеждане на консултациите партиите и коалициите по т. 2 представят:

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 2, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение №23-НС от изборните книжа);

Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

 1. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
 2. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на РИК между представителите на партиите и коалициите по т. 2, областният управител представя в ЦИК до 29 януари 2017 г. включително, следните документи:

а) писмено предложение за състав на РИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите за състава на РИК;

в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

г) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или  коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците, отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;

е) копие от диплома за всяко лице за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);

ж) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение №23-НС от изборните книжа);

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

 1. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на РИК, областният управител изпраща на ЦИК не по-късно от 29 януари 2017 г. включително (не по-късно от 55 дни преди изборния ден) предложенията за състава на РИК, направени от представителите на партиите и коалициите по т. 2, ведно с документите по т. 6, буква „б” – буква „з”.
 2. Когато областният управител не е направил предложение по т. 6 до 29 януари 2017 г. (не по-късно от 55 дни преди изборния ден), той незабавно изпраща документите по т. 3, 4 и 5 в Централната избирателна комисия.
 3. Когато при консултациите за състава на РИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК по предложението на областния управител, направено по реда на т. 6.
 4. Когато при консултациите за състава на РИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК въз основа на направените предложения на партиите и коалициите по т. 2, при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание, съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 24 януари 2017 г. (датата на насрочване на изборите).

11.1. Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и  членове.

11.2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в районната избирателна комисия (РИК).

11.3. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка районната избирателна комисия (РИК).

11.4. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

12.1. Общият брой на членовете на РИК, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, се определя според броя на мандатите за народни представители за съответния изборен район, както следва:

 • за изборни райони с до 9 мандата включително – 13 членове;
 • за изборни райони с 10 и повече мандата  – 17 членове.

12.2. Районните избирателни комисии се назначават в съставите, посочени в т. 12.1, в т.ч. председател, двама заместник-председатели и секретар.

12.3. При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции  в 43-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 24 януари 2017 г., като се използва методът на най-големия остатък.

13.1. Съставът на РИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 2, е както следва: за партия „ГЕРБ” – 4 членове, за коалиция „БСП лява България” – 2 членове; за партия „ДПС” – 2 членове, за коалиция „Реформаторски блок“ – 1 член, за коалиция „Патриотичен фронт“ – 1 член, за коалиция „България без цензура“ – 1 член, за партия „Атака” – 1 член, за коалиция „АБВ“ – 1 член. 

13.2. Съставът на РИК със 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 2, е както следва: за партия „ГЕРБ” – 6 членове, за коалиция „БСП лява България” – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове, за коалиция „Реформаторски блок“ – 2 членове, за коалиция „Патриотичен фронт“ – 1 член, за коалиция „България без цензура“ – 1 член, за партия „Атака” – 1 член, за коалиция „АБВ“ – 1 член.

II. Изисквания към членовете на районните избирателни комисии

14.1. За членове на РИК се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

14.2. Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е“ се установяват с декларация, а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

14.3. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по...“ до 25.05.2007 г. – влизането в сила на  Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

14.4. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

14.5. Районната избирателна комисия осъществява правомощията си от 4 февруари 2017 г. до 9 април 2017 г. включително (до 14 дни след произвеждане изборите за народни представители за Народно събрание).

III. Статут на членовете на районните избирателни комисии

 1. Членовете на РИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс.
 2. При изпълнение на функциите си членовете на РИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

17.1. Докато заема длъжността си, член на РИК не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) министър или заместник-министър;

д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

з) съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;

и) областен управител, заместник-областен управител, кмет или заместник-кмет;

к) военнослужещ във въоръжените сили;

л) служител в Министерството на вътрешните работи, Национална разузнавателна служба, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

17.2. Членовете на една и съща РИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

17.3. Едно лице не може да участва в повече от едно качество в изборите – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения