Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 413-ЕП
София, 24 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Дияна Лидиева Йорданова, представляващ Инициативен комитет за издигане на Десислава Иванчева, като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България срещу решение № 73-ЕП от 23.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № ЕП-11-40 от 24.05.2019 г. от Дияна Лидиева Йорданова, представляващ инициативен комитет за издигане на Десислава Иванчева, като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., срещу решение № 73-ЕП от 23.05.2019 г. на Районна избирателна комисия (РИК) – Пловдив.

На 23 май 2019 г. в РИК – Пловдив е внесено заявление за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа). Заявлението е подадено от представляващия инициативния комитет Дияна Лидиева Йорданова.

На свое заседание на 23 май 2019 г. Районната избирателна комисия – Пловдив е оставила без разглеждане заявлението с вх. № 6 от 23 май 2019 г., подадено от Дияна Йорданова. Мотивите на РИК – Пловдив за това решение са Решение № 59-ЕП от 3 април 2019 г., поправено с Решение № 192-ЕП от 22 април 2019 г. на Централната избирателна комисия, в които е посочено, че крайният срок за подаване на заявленията за регистрация на застъпници е 22 май 2019 г. Районната избирателна комисия намира, че заявлението е подадено след нормативно установения срок и следва да бъде оставено без разглеждане като недопустимо.

Жалбоподателят заявява, че съобразно Изборния кодекс заявлението за регистрация на застъпници е внесено в законовия срок и намира Решение № 73-ЕП от 23 май 2019 г. на РИК – Пловдив за незаконосъобразно и моли да се преразгледа заявление с вх. № 6 от 23 май 2019 г.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с документите по преписката, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Пловдив, а по същество – за основателна.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 73-ЕП от 23 май 2019 г. на РИК – Пловдив е неправилно и същото следва да бъде отменено. Срокът, определен в Решение № 59-ЕП от 3 април 2019 г., поправено с Решение № 192-ЕП от 22 април 2019 г. на ЦИК е инструктивен. Районната избирателна комисия регистрира застъпници на кандидатските листи до изборния ден.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 73-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК – Пловдив и указва да бъдат регистрирани застъпниците на кандидатската листа на независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева, подадени със заявление с вх. № 6 от 23 май 2019 г.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения