Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 413-ЕП
София, 17 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-99 от 16.05.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Емине Нежат Салим, представляваща фондациятао в полза на 32 (тридесет и две) лица - представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 32 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

1. Делян Мирославов Александров
2. Мюмюн Исмаил Чилингир
3. Севил Нурай Джафер
4. Салейдин Ахмед Хасан
5. Емел Алиева Мустафова
6. Eсмер Хюсеин Караджа
7. Али Мехмед Сакалъ
8. Яшар Мурад Бора
9. Али Хюсеин Али
10. Кезбан Фикретова Мустафова
11. Самет Илияз Ахмед
12. Джунейт Мустафова Ибрямова
13. Вилдан Сюлейманова Ахмедова
14. Ашкън Шабан Реджеб
15. Къймет Юсеинова Салиева
16. Руска Руменова Атанасова
17. Мюмюн Тургай Осман
18. Мюмюн Емин Алиосман
19. Бисер Арсениев Атипов
20. Стоян Иванов Манчев
21. Шенсой Себахатинов Юмеров
22. Осман Мурад Исмаил
23. Йордан Стефанов Атанасов
24. Ахмед Исмаил Ахмед
25. Гюрджан Сейдахмед Халибрям
26. Ридван Шюкрю Хасан
27. Айше Адем Неджиб
28. Зюбейде Шевкед Джелилова
29. Ибрям Бенер Камбер
30. Шенол Юсеинов Юсеинов
31. Фиген Сюлейман Шюкрю
32. Илияна Георгиева Георгиева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения