Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 413-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Велинград, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-26 от 05.08.2011 г. от кмета на община Велинград, област Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Велинград, включително и за председател.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Велинград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Велинград, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоянка Паунова Гинчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Петрова Манолова

 

СЕКРЕТАР:

Мехмед Али Дживгов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Иванка Димитрова Станчева

 

 

Симеон Маринов Копривленски

 

 

Александра Яворова Добрева

 

 

Атанас Петров Коев

 

 

Величка Бориславова Борикова

 

 

Цветанка Николаева Борикова

 

 

Георги Лазаров Лазаров

 

 

Красимира Томова Пачалова

 

 

Илия Петров Тупчев

 

 

Реджеп Сюлейман Мерджан

 

 

Ахмед Джамал Атипов

 

 

Георги Владимиров Иванов

 

 

Мария Борисова Спасова

 

 

Павлина Николова Станчева-

Ангелова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения