Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 412-НС
София, 7 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6-5 от 06.07.2021 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, регистрирано с Решение на ЦИК № 200-НС от 09.06.2021 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез Стоянка Иванова Балова.

Към заявлението (Приложение № 28-НС от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на 109 (сто и девет) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“;

- имената и единните граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 109 (сто и девет) бр.

На 06.07.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицето, предложено да бъде регистрирано като наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 90 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, а за 19 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 90 (деветдесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Николина Петрова Пекова

 

2.     

Ралица Милчева Ангелова

 

3.     

Иван Георгиев Рангелов

 

4.     

Марияна Вълева Антова

 

5.     

Илия Димитров Илиев

 

6.     

Илка Симеонова Христова

 

7.     

Станка Кирчева Бонева

 

8.     

Диан Крумов Делчев

 

9.     

Димитър Ангелов Тодоров

 

10.  

Галина Недкова Георгиева

 

11.  

Михаела Ангелова Чакърова

 

12.  

Валентина Драгомирова Велева

 

13.  

Младенка Димитрова Йорданова

 

14.  

Анна Петрова Борисова

 

15.  

Десислава Генова Генова

 

16.  

Мария Иванова Божкова

 

17.  

Васил Добрев Петров

 

18.  

Александра Константинова Берданкова

 

19.  

Галин Неделчев Дурев

 

20.  

Иван Костадинов Мирчев

 

21.  

Иван Христов Иванов

 

22.  

Радослав Бойков Зафиров

 

23.  

Марина Валентинова Иванова

 

24.  

Катерина Георгиева Янчева

 

25.  

Даниел Ивов Димитров

 

26.  

Владислава Емилова Манчева

 

27.  

Боян Бориславов Илиев

 

28.  

Нели Кръстева Николова

 

29.  

Севдалина Стоилова Димитрова

 

30.  

Илия Петров Макавеев

 

31.  

Бисер Пламенов Асенов

 

32.  

Цонка Кирилова Захариева

 

33.  

Веселина Василева Гаврилова

 

34.  

Ина Веселинова Георгиева

 

35.  

Мая Кирилова Максимова

 

36.  

Русанка Георгиева Челебиева

 

37.  

Зорница Иванова Алексиева

 

38.  

Марин Петров Маринов

 

39.  

Цветан Славеев Любенов

 

40.  

Пламен Атанасов Великов

 

41.  

Петя Цветанова Облакова

 

42.  

Зари Иванов Зарчев

 

43.  

Лазар Димитров Атанасов

 

44.  

Славка Георгиева Цветкова

 

45.  

Галина Кръстева Янчева

 

46.  

Димитър Иванов Кюковски

 

47.  

Цветан Любенов Кюковски

 

48.  

Антоанета Петкова Иванова

 

49.  

Емилия Веселинова Янкова

 

50.  

Наташа Ангелова Тодорова

 

51.  

Цветомил Ангелов Каменов

 

52.  

Елисавета Петрова Тодорова

 

53.  

Таня Валентинова Ганчева

 

54.  

Искра Веселинова Пешева

 

55.  

Валя Любомирова Кръстева

 

56.  

Виолета Георгиева Дончева

 

57.  

Тошко Стефанов Янков

 

58.  

Крум Николов Крумов

 

59.  

Пенка Иванова Христова

 

60.  

Николай Спасов Христов

 

61.  

Венцислав Тодоров Борисов

 

62.  

Дебора Емилова Тодорова

 

63.  

Илия Сергеев Лилов

 

64.  

Мария Павлинова Иванова

 

65.  

Валентин Любомиров Пандинов

 

66.  

Лиляна Младенова Иванова

 

67.  

Светослав Валентинов Арсениев

 

68.  

Ния Светославова Арсениева

 

69.  

Валентина Христова Стойчева

 

70.  

Йорданка Димитрова Павлова

 

71.  

Тодор Атанасов Колев

 

72.  

Тодор Николов Колев

 

73.  

Гергана Атанасова Филипова

 

74.  

Златка Кирилова Молдованска

 

75.  

Иван Тодоров Димитров

 

76.  

Андрей Росенов Маджуров

 

77.  

Анка Петрова Борисова

 

78.  

Костадин Милушев Алексов

 

79.  

Асен Георгиев Симеонов

 

80.  

Тодорка Христева Атанасова

 

81.  

Тодорка Спасова Златкова

 

82.  

Асен Райчев Ангелов

 

83.  

Георги Иванов Атанасов

 

84.  

Недялка Георгиева Пеева-Николова

 

85.  

Костадин Петров Дамянов

 

86.  

Борис Иванов Баберков

 

87.  

Кристиян Емилов Георгиев

 

88.  

Стефан Светославов Михов

 

89.  

Цветелин Николаев Върбанов

 

90.  

Елена Йорданова Ройнева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения