Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 412-ЕП
София, 17 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-88 от 15.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС на сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 241-ЕП 25 април 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 614 (шестстотин и четиринадесет) лица - представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 530 упълномощени представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

1. Даниела Венциславова Петкова
2. Димитър Стефанов Ковачев
3. Красимира Върбанова Велкова
4. Симеонка Радева Иванова
5. Андон Йорданов Мичев
6. Муса Велиев Дурльов
7. Ариф Алиев Атипов
8. Цвятко Василев Стефанов
9. Димитър Петров Петров
10. Красимир Иванов Крумов
11. Ивайло Красимиров Иванов
12. Диян Йорданов Йорданов
13. Гергана Иванова Велчева
14. Цена Дончева Стефанова
15. Кунка Ангелова Петрова
16. Атанас Дочев Петков
17. Добринка Атанасова Русева
18. Мирослава Стойчева Кацарова-Цочева
19. Цеко Костадинов Цеков
20. Венета Станчева Илиева-Стоянова
21. Таня Петрова Тодорова
22. Петя Ангелова Петкова
23. Цонка Великова Донева
24. Любомир Асенов Райчев
25. Илия Христов Илиев
26. Павлина Николова Русева
27. Марин Димитров Колев
28. Миле Димитров Милев
29. Цвятко Славов Хаджиев
30. Мария Николова Близнакова
31. Цветка Димитрова Такова
32. Ангел Илиев Белев
33. Стоян Крумов Рахнев
34. Дарина Руменова Емилова
35. Иванка Михалева Христова
36. Станислав Стефанов Гюнелиев
37. Светозар Блажев Трифонов
38. Лора Константинова Величкова
39. Светлозар Кирилов Кижев
40. Тодорка Георгиева Никова
41. ВеличкаТодорова Янева
42. Димитър Янков Николов
43. Веселин Желязков Николов
44. Мирослава Дженкова Карабалиева
45. Марин Илиев Маринов
46. Васил Андонов Илиев
47. Атанас Георгиев Христов
48. Атанаска Петрова Николова
49. Радка Петрова Караиванова
50. Теодора Георгиева Георгиева
51. Недялка Ангелова Георгиева
52. Стела Петкова Андреева
53. Георги Иванов Ставрев
54. Георги Христов Георгиев
55. Димитрина Кирова Даскалова
56. Мирослава Пенева Илиева
57. Пламен Петров Петков
58. Анелия Драгомирова Стефанова
59. Красимир Христов Христов
60. Иванчо Колев Иванов
61. Йордан Илиев Костов
62. Веселин Атанасов Василев
63. Денка Иванова Георгиева
64. Галина Стефанова Георгиева
65. Жасмина Стоянова Стоянова
66. Митьо Янков Василев
67. Нанка Куртева Тодорова
68. Йорданка Иванова Стойкова
69. Иван Куртев Атанасов
70. Георги Василев Иванов
71. Мария Георгиева Русева
72. Веска Василева Стефанова
73. Станка Димова Дончева
74. Елка Атанасова Атанасова
75. Димитринка Канева Кралчева
76. Митко Тодоров Георгиев
77. Женя Иванова Георгиева
78. Стефанка Рангелова Жекова
79. Младен Пенев Младенов
80. Иван Михов Колев
81. Мария Петрова Иванова
82. Иван Димов Дончев
83. Драгомир Георгиев Стефанов
84. Петкана Колева Недева
85. Слава Йорданова Минчева
86. Мария Иванова Монева
87. Антоанета Славчева Антонова-Маринова
88. Атанаска Иванова Митрева
89. Атанаска Пенкова Николова
90. Божидара Константинова Божилова
91. Валентина Иванова Христова
92. Ваньо Кирилов Кирилов
93. Георги Михалев Василев
94. Гергана Димитрова Георгиева
95. Дженка Иванова Иванова
96. Добрина Йораднова Димова
97. Елена Дочева Иванова
98. Емилия Димова Димова
99. Илия Димитров Бараков
100. Капка Георгиева Йоргова
101. Катя Атанасова Георгиева
102. Кольо Цонев Хаджиев
103. Красимир Йорданов Йорданов
104. Любен Николов Сяров
105. Любен Стоянов Панчев
106. Маламка Христова Кирова
107. Мария Георгиева Чиповска
108. Мария Иванова Димитрова
109. Мими Тодорова Козарева
110. Митко Василев Митев
111. Нели Георгиева Бъчварова
112. Пенка Георгиева Илиева
113. Пенка Иванова Белчева
114. Русин Димитров Ребров
115. Станка Ангелова Атанасова
116. Тенко Кънчев Тенев
117. Теньо Минчев Боев
118. Юлия Георгиева Дюлгерова
119. Янка Колева Гогуланова
120. Даниела Колева Сивкова
121. Нели Иванова Стефанова
122. Митка Иванова Маркова
123. Златка Димова Кирева
124. Желка Стоянова Георгиева
125. Пенка Тодорова Игнатова
126. Снежа Стефанова Иванова
127. Ваня Димитрова Желева
128. Пепа Стоянова Попова
129. Георги Иванов Бараков
130. Петя Димитрова Арачиева
131. Петранка Петкова Иванова
132. Радка Димитрова Гинчева
133. Марияна Димитрова Иванова
134. Николай Георгиев Баев
135. Величка Ненова Ненова
136. Недка Димитрова Михова
137. Елена Георгиева Стоянова
138. Атанас Митев Атанасов
139. Тонка Христова Манолова
140. Георги Желязков Бакалов
141. Иван Желязков Ников
142. Костадин Тодоров Дамянов
143. Марияна Иванова Караиванова
144. Надя Иванова Дженкова
145. Тинка Симеонова Христова
146. Таня Стоянова Атанасова
147. Петър Николов Кочев
148. Грозьо Милушев Георгиев
149. Петър Стоянов Стоянов
150. Павли Костов Панков
151. Руска Иванова Стоянова
152. Наско Младенов Стоянов
153. Христо Илиев Кючуков
154. Йордан Желязков Йорданов
155. Калина Вълчанова Топалова
156. Зойка Павлова Лазарова
157. Желязка Атанасова Стоянова
158. Евгения Георгиева Рускова
159. Христо Георгиев Костов
160. Ниязи Сюлейманов Сеидов
161. Васви Зекерие Мехмед
162. Фахри Хълми Мехмед
163. Джейхун Сали Фейзула
164. Исуф Илязов Исуфов
165. Мюмюн Сали Мюмюн
166. Рамадан Шабанов Реджебов
167. Рукие Салиева Маринова
168. Джемал Мехмед Хаджи
169. Атче Осман Карамахмуд
170. Сабри Зикри Хюсеин
171. Ахмед Метин Фейзула
172. Идриз Кадир Юсуф
173. Фахри Ибрахим Каспер
174. Харалан Петров Хараланов
175. Дарина Рангелова Цекова
176. Георги Колев Русев
177. Станчо Великов Станчев
178. Шефкия Мехмедова Рангелова
179. Петко Ненчев Петков
180. Маргарита Добринова Воденичарова
181. Христо Илиев Христов
182. Надежда Неделчева Илиева
183. Стефана Маринова Стойчева
184. Босилка Георгиева Милева
185. Гинка Крумова Недева
186. Райчо Маринов Райчев
187. Иванка Маринова Банчева
188. Теодора Колева Иванова
189. Петю Минев Петров
190. Васил Борисов Николов
191. Ивелин Стефанов Денчев
192. Валентин Георгиев Милославов
193. Стефчо Симеонов Добрев
194. Нурсел Шукриева Ахмед
195. Жечка Димитрова Симеонова
196. Сейхан Фикрет Хюсеин
197. Димитър Мирчев Георгиев
198. Георги Тонев Стефанов
199. Захари Христов Захариев
200. Нихат Фикредин Мехмед
201. Недялко Димитров Недялков
202. Александър Николов Петров
203. Валентин Маринов Ангелов
204. Алдин Атанасов Камберов
205. Тихомир Радков Симеонов
206. Тодорка Добрева Йорданова
207. Анка Андреева Братоева
208. Емилия Петева Стоилова
209. Росица Кънчева Ганчева
210. Димитричка Йорданова Стоянова
211. Галя Андонова Георгиева
212. Златинка Панайотова Янкова
213. Димитричка Кателеева Николова
214. Мариян Еленков Тонев
215. Милена Свиленова Бакърджиева
216. Райна Цанева Димитрова
217. Йорданка Петрова Васильонова
218. Пенка Тодорова Алексиева
219. Иван Асенов Йорданов
220. Ангелинка Генчева Николова
221. Валентин Василев Тонев
222. Зоя Асенова Айяс
223. Станислав Станчев Станчев
224. Лъчезар Зарков Захариев
225. Димитър Милков Дончев
226. Илия Иванов Илиев
227. Николинка Цекова Иванчева
228. Миглена Красенова Димитрова
229. Валентина Тотева Атанасова
230. Ивалин Валериев Иванов
231. Димитър Тодоров Желев
232. Галя Герчева Дапкова
233. Здравко Благоев Дамянов
234. Живка Толева Иванова
235. Сали Яшар Сали
236. Боянка Томчева Неделчева
237. Васил Красенов Василев
238. Диян Василев Димитров
239. Ганчо Стефанов Георгиев
240. Светослав Великсанов Цветков
241. Константин Борисов Костадинов
242. Валентина Младенова Цонова
243. Неджат Васви Мустафа
244. Златинка Станева Найденова
245. Райна Петкова Савкова
246. Йорданка Кирилова Йорданова
247. Николай Младенов Христов
248. Албена Иванова Чакърова
249. Стоянка Йорданова Ганева
250. Николай Иванов Николов
251. Бронхилда Станчева Николова
252. Златко Христов Христов
253. Райна Петрова Антонова
254. Албена Красенова Стефанова
255. Йорданка Деянова Маринова
256. Иво Илков Узунов
257. Пенка Николова Петрова
258. Марина Стойкова Недева
259. Диана Благоева Костова
260. Цонка Иванова Събева
261. Галин Иванов Станчев
262. Свилена Янкова Андреева
263. Пламен Манолов Николов
264. Марийка Иванова Атанасова
265. Марийка Георгиева Георгиева
266. Елена Василевна Фучижи
267. Димитричка Димова Жечева
268. Георги Александров Миланов
269. Нели Колева Друмева
270. Надежда Атанасова Борисова
271. Нурай Илхан Иззет
272. Стела Ромилова Христова
273. Петранка Ганчева Кръстева
274. Сашко Ангелов Дяков
275. Йордан Димитров Начев
276. Ганка Митева Трифонова
277. Колю Райков Цветков
278. Стоян Стефанов Василев
279. Славена Димитрова Василева
280. Щерю Йорданов Христов
281. Анета Стоянова Митева
282. Кирка Стойнева Спасевска
283. Тонка Господинова Савова
284. Йолина Кирилова Йорданова
285. Елена Сергеевна Христова
286. Иван Станчев Христов
287. Аспарух Денчев Пашев
288. Борислав Анаталиев Ангелов
289. Веселина Росенова Байчева
290. Крум Желев Желев
291. Мария Иванова Жекова
292. Христина Атанасова Илиева
293. Атанас Иванов Йорданов
294. Павлинка Митева Иванова
295. Ивелин Димитров Иванов
296. Ивелина Боянова Иванова
297. Дианка Денкова Събева
298. Николай Петров Петров
299. Георги Добрев Иванов
300. Петър Георгиев Петков
301. Владимир Неделчев Василев
302. Тамара Ивелинова Ангелова
303. Васил Иванов Василев
304. Дора Радославова Манова
305. Цветанка Стайкова Петрова
306. Веселин Владимиров Пенчев
307. Ана Каракашева Маринова
308. Недялка Стоянова Дженкова
309. Александър Тодоров Геров
310. Цветомир Неделчев Василев
311. Илия Петров Илиев
312. Димитър Дианов Димитров
313. Йовко Атанасов Петров
314. Пенка Димитрова Димитрова
315. Йорданка Христова Генковска
316. Пламен Антонов Лейчев
317. Николинка Илиева Илиева
318. Диана Николаева Колева
319. Анатоли Богданов Ангелов
320. Георги Валентинов Георгиев
321. Марин Янков Маринов
322. Петър Янков Петров
323. Светла Жечева Мутафчийска
324. Калушка Василева Пенчева
325. Красимира Йорданова Маринова
326. Доротея Пламенова Панайотова
327. Стефана Стефанова Христова
328. Николай Пламенов Недеков
329. Симеон Наков Георгиев
330. Валентина Драгомирова Велева
331. Красимир Весков Василев
332. Райна Петрова Йорданова
333. Димитър Друмев Русев
334. Антония Велкова Тодорова
335. Камен Стоянов Попов
336. Румен Василев Тодоров
337. Михаела Радостинова Тодорова
338. Стоян Димитров Стоянов
339. Иванка Иванова Миланова
340. Венетка Милчова Минчева
341. Иванка Стоянова Попова
342. Любен Иванов Ламбов
343. Трифонка Алексиева Миркова
344. Мирослав Тодоров Лечев
345. Орлин Йорданов Йорданов
346. Христо Илиев Павлов
347. Захари Иванов Георгиев
348. Хюсеин Хюсеин Ешрев
349. Батка Тонева Драгоева
350. Марин Николаев Маринов
351. Тодорка Бенева Петкова
352. Веселина Първанова Великова
353. Данаил Стоянов Генков
354. Радка Стратиева Ковачева
355. Соня Милкова Каменовска
356. Величка Първанова Горанчева
357. Кирил Стойчев Войнов
358. Живка Христова Стоянова
359. Тодорка Кръстева Станишева
360. Румен Георгиев Драмалиев
361. Иванчо Иванов Иванов
362. Галя Димова Генова
363. Кирчо Ангелов Христов
364. Себайдин Мехмед Хакъ
365. Иван Георгиев Маринов
366. Галина Атанасова Георгиева
367. Зорница Георгиева Димитрова
368. Асен Рангелов Петков
369. Иванка Ботева Иванова
370. Павлина Недева Василева
371. Николай Енев Иванов
372. Ахмед Османов Мехмедов
373. Мустафа Ахмед Хасан
374. Любчо Димитров Георгиев
375. Зефир Начков Ангелов
376. Северин Емилов Бориславов
377. Ростислав Вълчанов Вълков
378. Димитър Желев Димитров
379. Йорданка Станимирова Ганчева
380. Добрин Николаев Добрев
381. Хасан Ахмедов Хасанов
382. Али Мусов Чолаков
383. Милена Атанасова Михайлова
384. Хафизе Мусова Чолакова
385. Ахмед Кямилов Хюсеинов
386. Мустафа Байрамалиев Буруков
387. Драгомир Жечев Драгнев
388. Петьо Светланов Петров
389. Петър Стефанов Петров
390. Милка Димитрова Пенева
391. Силвия Тончева Христова
392. Веселина Тончева Христова
393. Неделчо Николов Чилингиров
394. Стефанка Добромирова Петкова
395. Бетина Станиславова Станчева
396. Мариян Йорданов Георгиев
397. Галин Атанасов Ганчев
398. Николай Иванов Неделчев
399. Янко Жечков Янков
400. Миглена Василева Банчева
401. Йорданка Желязкова Болиева
402. Христо Петров Христов
403. Илияна Димитрова Димитрова
404. Соня Лалева Лалева
405. Светлана Георгиева Асенова
406. Димитър Димитров Николов
407. Tеодора Атанасова Монева
408. Светла Бончева Николова
409. Георги Димитров Николов
410. Йорданка Георгиева Гочева
411. Велина Георгиева Керемедчиева
412. Звезделина Александрова Керемдчиева
413. Мирослав Илиев Жечев
414. Анна Петрова Борисова
415. Димитър Йорданов Станков
416. Ивелина Стоянова Зайкова
417. Красимир Николаев Марчев
418. Мария Иванова Божкова
419. Мина Васкова Жечева
420. Стела Куртева Щилянова
421. Таня Руменова Фарашева
422. Теодора Илиева Иванова
423. Радослава Илчева Стоянова
424. Агора Атанасова Балездрова
425. Мартин Недялков Мавродиев
426. Юрка Иванова Дочева
427. Пламен Иванов Желев
428. Михаела Димитрова Стойчева
429. Кристин Петрова Чобанова
430. Димитър Стойчев Василев
431. Йорданка Стойчева Василева
432. Пламена Петрова Чобанова
433. Стоянка Иванова Дамянова
434. Петя Милкова Милкова
435. Иван Атанасов Димитров
436. Асен Ангелов Асенов
437. Георги Петров Иванов
438. Соня Ангелова Манахилова
439. Иван Василев Иванов
440. Георги Костов Дедов
441. Васил Иванов Василев
442. Янош Павлов Ангелов
443. Айше Али Онбашъ
444. Иванка Василева Минчева
445. Валентин Василев Иванов
446. Елена Анастасова Янкова
447. Иван Иванов Русков
448. Иван Димитров Иванов
449. Валентин Динев Вълков
450. Виктор Стоянов Вълчев
451. Йордан Иванов Вълчев
452. Вельо Кирилов Велев
453. Михаил Йорданов Арнаудов
454. Николин Митев Петков
455. Георги Николов Маринов
456. Станимир Ташев Русев
457. Георги Тодоров Георгиев
458. Иван Ников Иванов
459. Стоян Тодоров Стоянов
460. Слав Дечев Димитров
461. Иван Йорданов Иванов
462. Димо Минчев Желязков
463. Стефан Петков Недков
464. Христо Христанов Михалев
465. Димитър Петров Добрев
466. Динко Иванов Влайков
467. Мария Георгиева Маркова
468. Веска Костова Караманова
469. Тихомир Йорданов Янакиев
470. Димитър Костов Желев
471. Станимир Христов Христов
472. Тодор Дамянов Дамянов
473. Станислав Колев Дачев
474. Руслан Тодоров Русев
475. Петър Тодоров Чапевов
476. Филип Щерев Ралев
477. Валентин Гавраилов Андонов
478. Георги Валериев Попчев
479. Димитър Костов Станков
480. Александър Ангелов Саркизов
481. Веселин Добромиров Димитров
482. Иван Панчев Стоянов
483. Йорданка Атанасова Милушева
484. Ганчо Георгиев Колев
485. Огнян Атанасов Стоилов
486. Марийка Георгиева Крумова
487. Мария Тодорова Ангелова
488. Васил Йорданов Василев
489. Гинка Христова Атанасова
490. Симеон Маринов Симеонов
491. Янко Начев Радев
492. Сийка Георгиева Карамфилова
493. Илия Огнянов Белчев
494. Севдалина Манева Петрова
495. Йордан Василев Василев
496. Радост Марчева Марчева
497. Марина Запрянова Добрева
498. Стефан Георгиев Стефанов
499. Валентин Минев Денев
500. Пламен Илиев Николов
501. Николай Тодоров Маринов
502. Иван Герасков Ангелов
503. Вълко Димитров Одажиев
504. Данка Цветкова Лулчева
505. Красена Веселинова Василева
506. Методи Димов Тодоров
507. Георги Господинов Йорданов
508. Кирил Йорданов Саксанов
509. Боян Димов Арнаудов
510. Ангел Красимиров Петков
511. Красимир Стефанов Жеков
512. Наум Китанов Китанов
513. Юри Тодоров Хоптериев
514. Даниела Борисова Василева
515. Таня Велева Бояджиева
516. Илия Ангелов Четроков
517. Михаил Петров Моралийски
518. Благовест Николов Кочев
519. Митко Тодоров Теодосиев
520. Васил Вангелов Лалбонов
521. Борис Георгиев Петров
522. Ангел Петров Петров
523. Ангел Стойчев Иванов
524. Георги Василев Гинин
525. Костадин Илиянов Беларев
526. Красимир Трифонов Трифонов
527. Александър Владимирович Гонтарь
528. Радка Жекова Спасова
529. Петко Георгиев Петков
530. Христина Любенова Хаджиева

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Светослав Митков Димитров
 2. Стилян Светославов Бакърджиев
 3. Венета Христова Станева
 4. Веселин Стефанов Катронскси
 5. Преслав Стефанов Петров
 6. Мартин Николаев Аспарухов
 7. Геновева Иванова Георгиева
 8. Петър Николаев Иванов
 9. Тихомир Цветанов Велчев
 10. Валентина Иванова Бучелска
 11. ПламенПетков Герговски
 12. Руслан Георгиев Тасин
 13. Божидар Любенов Терзиев
 14. Иванчо Зарков Иванов
 15. Шериф Османов Усов
 16. Станислав Йорданов Велев
 17. Александър Спасов Трайков
 18. Валентин Ангелов Костов
 19. Красимир Светославов Гарев
 20. Трифон Иванов Христов
 21. Красимира Александрова Илиева
 22. Мариан Тодоров Божинов
 23. Лена Иванова Миланова
 24. Стефан Найденов Дичевски
 25. Лиляна Парашкевова Лачева
 26. Иван Георгиев Цочев
 27. Борис Цветков Христов
 28. Юли Маринов Петков
 29. Цветан Генков Петков
 30. Димитър Цветозаров Вълков
 31. Веселин Веселинов Плачков
 32. Вергиния Братанова Василева
 33. Йордан Атанасов Йорданов
 34. Ивайло Валериев Коловски
 35. Тодор Кирков Иванов
 36. Петър Кръстев Иванов
 37. Янка Атанасова Кирова
 38. Йордан Желязков Йорданов
 39. Христо Стойчев Панчев
 40. Яна Димчева Заркова
 41. Иванка Борисова Циганчева
 42. Мирослава Миткова Стоянова
 43. Добромира Славчева Заркова
 44. Даниела Вълчева Борисова
 45. Иван Ангелов Иванов
 46. Росица Бойкова Борисова
 47. Кремена Пенева Канева
 48. Никола Димитров Павлов
 49. Ивелина Йорданова Колева
 50. Ангел Желев Тодоров
 51. Свилен Георгиев Колев
 52. Стоян Георгиев Стоянов
 53. Йордан Колев Иванов
 54. Надежда Димитрова Георгиева
 55. Добринка Тодорова Георгиева
 56. Пламен Тихомиров Пейков
 57. Дарина Миткова Костадинова
 58. Димитър Славчев Сакалов
 59. Делчо Аракшиев Иванов
 60. Мирослав Георгиев Райдовски
 61. Георги Иванов Георгиев
 62. Сема Мехмед Джамал
 63. Антон Симеонов Чанталиев
 64. Деля Ангелова Петкова
 65. Гергана Вълчева Димитрова
 66. Коста Николов Костов
 67. Тодор Колев Добрев
 68. Иван Георгиев Делев
 69. Иван Ангелов Иванов
 70. Тянка Георгиева Колева
 71. Елена Бонева Иванова
 72. Господин Димитров Петров
 73. Минка Лечева Иванова
 74. Димо Сотиров Димов
 75. Желязко Георгиев Желязков
 76. Станчо Нанев Желев
 77. Господин Илиянов Господинов
 78. Анна Иванова Атанасова
 79. Недялка Колева Корназова
 80. Тяна Ангелова Златанова
 81. Ленко Славов Иванов
 82. Ангел Желев Тодоров
 83. Иван Митев Димитров
 84. Цветан Руменов Стойнов
 85. Милена Иванчева Николова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения