Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4118-МИ
София, 24 януари 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин

Общинска избирателна комисия – Димово, с писмо вх. № МИ-15-13/12.01.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 1 от 04.01.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, Иван Николов Иванов.

Към уведомлението са приложени: заверено копие на решение № 1 от 04.01.2017 г. на ОИК – Димово; решение № 2 от 09.01.2017 г. на ОИК – Димово, заверено копие от заявление с вх. № РД-03-38 от 03.01.2017 г. от Иван Николов Иванов до председателя на ОИК – Димово, за прекратяване пълномощията му като кмет на кметство Гара Орешец.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № МИ-04-03-2/14.01.2017 г. поиска информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, към датата на прекратяване на пълномощията на кмета – 09.01.2017 г.

С писмо вх. № МИ-04-03-3/23.01.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ ни информира, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, към 09.01.2017 г. е 752 лица, поради което кметство Гара Орешец отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Димово, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

                                                             Р Е Ш И:      

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения