Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4118-МИ
София, 24 януари 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин

Общинска избирателна комисия – Димово, с писмо вх. № МИ-15-13/12.01.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 1 от 04.01.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, Иван Николов Иванов.

Към уведомлението са приложени: заверено копие на решение № 1 от 04.01.2017 г. на ОИК – Димово; решение № 2 от 09.01.2017 г. на ОИК – Димово, заверено копие от заявление с вх. № РД-03-38 от 03.01.2017 г. от Иван Николов Иванов до председателя на ОИК – Димово, за прекратяване пълномощията му като кмет на кметство Гара Орешец.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № МИ-04-03-2/14.01.2017 г. поиска информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, към датата на прекратяване на пълномощията на кмета – 09.01.2017 г.

С писмо вх. № МИ-04-03-3/23.01.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ ни информира, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, към 09.01.2017 г. е 752 лица, поради което кметство Гара Орешец отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Димово, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

                                                             Р Е Ш И:      

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1815-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1814-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения