Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4115-МИ/НР
София, 19 януари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-3 от 18.01.2017 г. на ЦИК от ПП „ГЕРБ“ – Кубрат, за предсрочно прекратяване на пълномощията на Милена Станчева Илиева като член на ОИК – Кубрат. Предлага се на мястото на Милена Станчева Илиева за член на ОИК – Кубрат, да бъде назначена Пенка Дочева Кирилова.

Към предложението са приложени: заявление от Милена Станчева Илиева за освобождаването й като член на ОИК – Кубрат, по лични причини; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Пенка Дочева Кирилова, както и заверени копия на пълномощно № КО-Г-191/27.12.2016 г. в полза на Валентин Стефанов Василев и пълномощно № 580/11.01.2017 г. в полза на Душка Иванова Петрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Кубрат, област Разград, Милена Станчева Илиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кубрат, област Разград, Пенка Дочева Кирилова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1927 / 29.05.2023

    относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1926-МР / 29.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

  • № 1925-МИ / 29.05.2023

    относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

  • всички решения