Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4111-ЕП
София, 16 януари 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване за член на Европейския парламент на следващия в листата кандидат при освобождаване мястото на член на Европейския парламент

С писмо изх. № 750-06-3 от 16.01.2017 г. председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева е уведомила председателя на ЦИК, че с писмо изх. № D 300461 от 13.01.2017 г. председателят на Европейския парламент г-н Мартин Шулц е уведомил Народното събрание, че в съответствие с чл. 13(4) от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори и правило 4(3) от Процедурните правила на Европейския парламент г-жа Илияна Йотова е подала оставка считано от 17 януари 2017 г.

На пленарно заседание на 16.01.2017 г. Европейския парламент ще разгледа и обяви мястото й за свободно считано от 17 януари 2017 г., поради тази причина ще бъде благодарен съгласно чл. 13(2) от Акта да бъде уведомен за името на лицето, което ще заеме свободното място.

Илияна Малинова Йотова е обявена за избрана за член на Европейския парламент с Решение № 575-ЕП от 30 май 2014 г. на Централната избирателна комисия като кандидат от листата на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“. На основание чл. 7, § 1 и чл. 13, § 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори освободеното място се заема от следващия в листата на същата коалиция кандидат – Петър Атанасов Курумбашев.

Предвид изложеното и на основание чл. 391 от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, § 1 и чл. 13, § 1 и § 3 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за член на Европейския парламент от Република България Петър Атанасов Курумбашев, ЕГН …, от листата на коалиция от партии „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“.

На обявения член на Европейския парламент от Република България да се издаде удостоверение.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

Да се уведоми Европейският парламент чрез Народното събрание на Република България за настоящото решение.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения