Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4110-МИ
София, 13 януари 2017 г.

ОТНОСНО: допускане на партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ) за участие в частичните избори за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, на 19 февруари 2017 г.

Постъпило е заявление от партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ), подписано от Венцислав Йорданов Каймаканов – пълномощник на партията, заведено под № 10 на 12 януари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, на 19 февруари 2017 г. с искане за регистрация на партията за участие в частичните избори на 19 февруари 2017 г.

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината: ПП ДОСТ.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партията, издадено на 04.01.2017 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 346/2016 г.
 2. Удостоверение № 48-00-1 от 06.01.2017 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Образец от подписа на председателя на партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ) – Лютви Ахмед Местан.
 5. Списък с имената и длъжностите на лицата по чл. 133, ал. 3, т. 8 от ИК, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ).

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ) за участие в частичните избори за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, на 19 февруари 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ) за участие в частичните избори за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, на 19 февруари 2017 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДОСТ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1802-НС / 20.03.2023

  относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1801-НС / 20.03.2023

  относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1800-НС / 20.03.2023

  относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

 • всички решения