Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4110-МИ
София, 13 януари 2017 г.

ОТНОСНО: допускане на партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ) за участие в частичните избори за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, на 19 февруари 2017 г.

Постъпило е заявление от партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ), подписано от Венцислав Йорданов Каймаканов – пълномощник на партията, заведено под № 10 на 12 януари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, на 19 февруари 2017 г. с искане за регистрация на партията за участие в частичните избори на 19 февруари 2017 г.

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината: ПП ДОСТ.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партията, издадено на 04.01.2017 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 346/2016 г.
 2. Удостоверение № 48-00-1 от 06.01.2017 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Образец от подписа на председателя на партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ) – Лютви Ахмед Местан.
 5. Списък с имената и длъжностите на лицата по чл. 133, ал. 3, т. 8 от ИК, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ).

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ) за участие в частичните избори за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, на 19 февруари 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ) за участие в частичните избори за кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, на 19 февруари 2017 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДОСТ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения