Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4109-МИ/НР
София, 13 януари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бяла, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-2 от 13.01.2017 г. на ЦИК от Мариан Петров Антонов – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ за община Бяла, Русе, за предсрочно прекратяване на пълномощията на Мариела Венчова Тодорова и Теодор Илиев Трифонов като членове на ОИК – Бяла. Предлага се на местата на Мариела Венчова Тодорова и Теодор Илиев Трифонов за членове на ОИК – Бяла, да бъдат назначени Ралица Трифонова Гъмзова и Кристина Николаева Алексиева.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копия от личните карти, копия от дипломите за завършено висше образование на Ралица Трифонова Гъмзова и Кристина Николаева Алексиева, както и заверени копия на пълномощно № КО-Г-073/14.08.2015 г. в полза на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно № 16/17.08.2015 г. в полза на Мариан Петров Антонов. С вх. № МИ-15-17 от 13.01.2017 г. по електронната поща на ЦИК са постъпили сканирани заявленията на Теодор Илиев Трифонов и Мариела Венчова Тодорова за освобождаването им като членове на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Бяла, област Русе, Мариела Венчова Тодорова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Бяла, област Русе, Теодор Илиев Трифонов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Бяла, област Русе, Ралица Трифонова Гъмзова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Бяла, област Русе, Кристина Николаева Алексиева, ЕГН ...

На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения