Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 410-ЕП
София, 17 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на анкетьор за Двадесет и втори район – Смолянски, от „СОВА 5” АД, гр. София – регистрирана агенция с Решение № 360-ЕП от 13.05.2014 г. на ЦИК, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-86 от 15.05.2014 г. от „СОВА 5" АД, регистрирана агенция с Решение № 360-ЕП от 13.05.2014 г. на ЦИК, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г., представлявана от Васил Йорданов Тончев, с което се иска да се регистрира като анкетьор за Двадесет и втори район - Смолянски, Сийка Атанасова Костова.

От направената проверка с наш вх. № ЕП-00-318 от 16.05.2014 г. се установи, че лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс за анкетьор.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Регистрира като анкетьор за Двадесет и втори район - Смолянски, предложената от агенция „СОВА 5" АД, Сийка Атанасова Костова, ЕГН ...

На регистрирания анкетьор да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения