Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 410-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Видин, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-304 от 16.08.2011 г. от кмета на община Видин, област Видин, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Видин.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за секретар на ОИК в община Видин.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Видин, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Соня Иванова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирена Петрова Николова

 

СЕКРЕТАР:

Лидия Асенова Николова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Цеца Тодорова Колева

 

 

Георги Карамфилов Георгиев

 

 

Огнян Кирилов Ценков

 

 

Антон Любенов Еров

 

 

Жанета Стефанова Асенова

 

 

Наталия Велкова Маринова

 

 

Огнян Богомилов Милчев

 

 

Пенчо Пламенов Станкулов

 

 

Бисерка Цецкова Борисова

 

 

Тодор Стаменов Вълчев

 

 

Ваня Иванова Василева

 

 

Мирослава Кръстева Петкова

 

 

Пирин Симеонов Луканов

 

 

Анита Симеонова Болдова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения