Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 41-ЕП
София, 2 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в Централната избирателна комисия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 10, буква „б“, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2, чл. 130, т. 2, буква „б“, чл. 131, чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“, чл. 153 – 155 във връзка с чл. 352 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

 1. За изборите за членове на Европейския парламент от Република България могат да се създават инициативни комитети за територията на страната за издигане на независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.

ІІ. Депозит за участие в изборите

 1. За участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по банкова сметка в Българска народна банка.
 2. Номерът на банковата сметка се обявява на интернет страницата на Централната избирателна комисия.
 3. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за членове на Европейския парламент от Република България ЦИК с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили действителни гласове не по-малко едно на сто от действителните гласове.

IIІ. Регистрация на инициативните комитети

 1. За издигане на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели.
 2. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
 3. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
 4. Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 51-ЕП от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 15 април 2019 г. (40 дни преди изборния ден).
 5. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 6. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на (адрес на пребиваване) на кандидата за член на Европейския парламент от Република България, за който се създава инициативният комитет;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет, подписано от всичките му членове;

б) решение за определяне на лицето, което да го представлява, подписано от всичките му членове;

в) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

г) декларация по образец (Приложение № 60-ЕП от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в ИК и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

д) банков документ за внесен депозит по чл.129, ал.1, т.2 ИК;з

е) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Централната избирателна комисия (ЦИК) извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 15 април 2019 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.
 2. Отказът за регистрация на ЦИК може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решението за отказ за регистрация, ЦИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (15 април 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (23 април 2019 г.).

ІV. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

 1. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (23 април 2019 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до ЦИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решението на инициативния комитет за заличаване на регистрацията, подписано от всичките му членове.
 2. Централната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК.
 3. Депозитът по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на ЦИК по т. 15.

V. Подаване на документи за регистрация

 1. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България от 9.00 ч. на 5 април 2019 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 15 април 2019 г.

 1. За регистрация на всеки инициативен комитет ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 55-ЕП от изборните книжа) и в публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 56-ЕП от изборните книжа).
 2. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 59-ЕП от изборните книжа).
 3. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса с изключение на образците от подписите на членовете на инициативния комитет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения