Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 41-ЕП
София, 2 април 2014 г.

ОТНОСНО: заявление от Николай Петров Гацев с вх. № ЕП-11-1 от 27 март 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-11-1 от 27.03.2014 г. от Николай Петров Гацев, който посочва, че представлява коалиция „Синята коалиция".

В заявлението се прави искане да бъдат заличени като представители на „Синята коалиция" Иван Йорданов Костов и Мартин Димитров Димитров, да бъде вписано, че „Синята коалиция" се представлява единствено от Николай Петров Гацев и това обстоятелство да бъде констатирано с изрично решение на ЦИК, което да има действие от 15 март 2014 г.

Към заявлението са приложени копие на решение на „Синята коалиция" в България от 15 март 2014 г. (описано в заявлението с дата 25 март 2014 г.), подписано от лица, чиито имена не са посочени, копие на пълномощно, в което не се съдържат данни за упълномощителя и разпечатка на публикация в електронни медии „Резолюция на 12 НС на ДСБ".

Така подаденото заявление се явява недопустимо по следните съображения:

От представените писмени доказателства не може да се направи обоснован извод, че към датата на подаване на заявлението, заявителят представлява „Синята коалиция", регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г. С решение на ЦИК № ЕП-114 от 11 май 2009 г. е регистрирана коалиция от партии „Синята коалиция", образувана от ПП „Демократи за силна България", ПП „Обединени земеделци", ПП „Българска социалдемократическа партия" и ПП „Радикалдемократическа партия в България" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. Приложените към заявлението документи не са подписани от представители на всички партии, участващи в състава на коалицията.

Централната избирателна комисия регистрира партии, коалиции и инициативни комитети за конкретен вид избор. В Изборния кодекс с разпоредбата на чл. 144 е регламентирано единствено промени в състава на коалиция, като извън състава на коалицията не са уредени условията и реда за извършване на промени в други обстоятелства, вече вписани в ЦИК при регистрацията на коалицията за участие в предходни избори. Предвид това е недопустимо ЦИК да извършва промени в представителството на коалицията, което да допуска извършването от заявителя на фактически и правни действия, свързани с участието на „Синята коалиция" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25 май 2014 г.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заявлението от Николай Петров Гацев с вх. № ЕП-11-1 от 27 март 2014 г. като недопустимо.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения