Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 41-ПВР
София, 29 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната; образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 4, чл. 39, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 44, 74, 75, 184, 189, чл. 195, ал. 3 и чл. 232 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Образуване на избирателни секции извън страната
1. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани, живеещи извън територията на Република България, се извършва в избирателни секции при спазване на изискванията на Изборния кодекс.
2. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 13 август 2011 г., трябва да поискат съгласието на приемащата държава за:
2.1. произвеждане на избори за избиране на президент и вицепрезидент на Република България;
2.2. разкриване на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства на Република България;
2.3. разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства, само когато законодателството на приемащата държава изрично допуска това;
2.4. разкриване на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик, и законодателството на приемащата държава изрично допуска това.
3. Ръководителят на дипломатическото и консулско представителство уведомява незабавно Министерството на външните работи за получения отговор от приемащата държава.
4. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия за предоставеното от държавите съгласие за произвеждане на избори на тяхна територия от българска страна, както и за постъпилите откази и кои точки от 2.1. до 2.4. те засягат.
5. При съгласие на приемащата държава ръководителите на дипломатическите и консулски представителства на Република България образуват избирателни секции при спазване на законодателството на съответната държава и на Изборния кодекс.
6. В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват, не по-късно от 27.09.2011 г. (25 дни преди изборния ден).
7. В населените места, където няма дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 27.09.2011 г. (25 дни преди изборния ден).
8. Всеки ръководител на дипломатическо и консулско представителство не по-късно от 29.09.2011 г. (23 дни преди изборния ден) предоставя на Централната избирателна комисия чрез Министерството на външните работи информация за постъпилите заявления по т. 6 и 7. Информацията се изпраща на специално определения електронен адрес на комисията: [email protected].
Информацията включва броя на постъпилите заявления от съответните населени места и изразените в тях предпочитания в кое населено място заявителите желаят да гласуват.
9. Централната избирателна комисия не по-късно от 01.10.2011 г. (21 дни преди изборния ден) определя с решение населените места, в които ще се образуват избирателни секции.
Решението се изпраща на Министерството на външните работи и се публикува на интернет страниците на министерството и на съответното дипломатическо и консулско представителство в съответната държава.
10. В изпълнение на решението на ЦИК ръководителите на дипломатическите и консулски представителства образуват избирателни секции в тези населени места не по-късно от 3 октомври 2011 г. и определят техните адреси, за които уведомяват ЦИК незабавно.
11. Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват по т. 6 или 7, е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното населено място.
Когато в населените места по т. 6 и 7 са подадени повече от хиляда заявления, ръководителят на дипломатическото и консулско представителство образува повече от една секция и съобразява адресите им с местопребиваването на подалите заявления избиратели.

ІІ. Съставяне и изготвяне на избирателните списъци за гласуване извън страната
12. Български гражданин, навършил 18-годишна възраст към изборния ден включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, който желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден) в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката).
13. В заявлението избирателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува.
14. Всеки желаещ да гласува избирател подава отделно заявление, което подписва саморъчно.
15. Заявлението се подава лично от избирателя до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или се изпраща чрез писмо.
16. Сканирано изображение на саморъчно подписаното заявление може да бъде изпратено в електронна форма на е-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство на файл в pdf -формат.
17. Ръководителят на дипломатическото и консулско представителство съставя списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната (Приложение № 5 от изборните книжа за избиране на президент и вицепрезидент на републиката).
Непосредствено под последното име на избирателя се поставя хоризонтална черта и ръководителят на дипломатическото и консулско представителство се подписва.
18. В избирателните списъци (Приложение № 5 от изборните книжа) се вписват по азбучен ред имената на избирателя и заявеният от него постоянен адрес в Република България.
В графата „Име" се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.
19. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
20. Графите за вписване на единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност остават празни и се попълват от секционните избирателни комисии.
21. Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната („ЗА ОБЯВЯВАНЕ" - Приложение № 5 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 04.10.2011 г. (18 дни преди изборния ден) на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство.
Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно и се отразяват на интернет страницата и при изготвяне на избирателния списък за съответната секция.
22. Списъците по т. 21 съдържат трите имена на избирателя, както и номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласува.
23. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер.
24. Ръководителите на дипломатическите и консулски представителства изпращат веднага, но не по-късно от 29.09.2011 г., до Министерството на външните работи информация, съдържаща трите имена, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български граждани.
25. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави до Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 07.10.2011 г. (15 дни преди изборния ден), за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.

ІІІ. Предаване на изборни книжа и материали
26. Председателят и секретарят на секционна избирателна комисия извън страната получават изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1 от Изборния кодекс от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощен от него представител (Приложение № 66 от изборните книжа за избиране на президент и вицепрезидент на републиката).
27. Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Размерът и видът на таблото се определят от ЦИК.

ІV. Изборен ден
28. Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.
29. Невключени в избирателните списъци български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в изборния ден, се вписват от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък.
30. В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец (Приложение № 17 от изборните книжа за избиране на президент и вицепрезидент на републиката).
31. Секционната избирателна комисия вписва в избирателния списък следните данни на избирателя от документа му за самоличност - три имена и постоянен адрес в Република България (ако не са отпечатани), ЕГН и номер и вид на документа за самоличност.
В случай че в документа за самоличност не фигурира постоянен адрес на избирателя в Република България, той се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация (Приложение № 17 от изборните книжа за президент и вицепрезидент).
32. Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.
Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия и се прилага към избирателния списък, като в графа "Забележки" секционната избирателна комисия вписва номера и датата на удостоверението.
33. При гласуване и установяване на резултатите от него в изборните помещения могат да присъстват застъпници, представители на партиите, коалициите от партии, инициативните комитети, наблюдатели и български журналисти.
Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство може да покани чуждестранни журналисти и официални представители на приемащата държава.
34. Когато в 19,00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.
35. Негласувалите избиратели по т. 34 предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 часа, но не по-късно от 20,00 часа.
36. Списъкът от имена на избиратели, вписани от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (след чертата), се подписва от председателя и от секретаря на СИК.
37. След приключване на гласуването неизползваните бюлетини се опаковат и пакетите се запечатват в присъствието на членовете на СИК, след което се отваря избирателната кутия. След определяне на резултатите от гласуването изборните книжа и бюлетините се опаковат отделно, запечатват се и пакетът/ите се подписва/т от членовете на СИК.

V. Изпращане на резултатите от гласуването
38. Председателят на СИК изпраща незабавно, но не по-късно от 24,00 часа местно време резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез:
а) протокол-грама с резултатите от изборите по утвърден от ЦИК образец;
б) сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия (Приложение № 68 от изборните книжа за избиране на президент и вицепрезидент на републиката), изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf -формат;
в) сканиран екземпляр от списъка за гласуване извън страната (Приложение № 5 от изборните книжа за избиране на президент и вицепрезидент на републиката) изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf -формат.
39. Когато председателят отсъства, задължението за изпращане на документите по т. 38 е на секретаря на СИК, а когато отсъстват и председателят, и секретарят - на определено с решение на комисията лице.
40. Лицата по т. 38 или 39 изчакват потвърждение от ЦИК за получаване на протокол-грамата и сканираните екземпляри.
41. Изборните книжа и материали от гласуването, както и секционният протокол (Приложение № 68 от изборните книжа за избиране на президент и вицепрезидент на републиката), се изпращат от секционните избирателни комисии извън страната чрез дипломатическото или консулското представителство по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия.
Членовете на СИК опаковат изборните книжа и материали в чували, които се завързват. Връзките се запечатват с хартиена лента, подписана от всички членове на СИК и подпечатана с печата на СИК, така че да не позволява развързването на чувала.
42. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени и без да се нарушава целостта на пратката.
43. Получените от ЦИК изборни книжа и материали се съхраняват до следващите избори за президент и вицепрезидент на републиката, след което се предават за архивиране в Централния държавен архив.

VI. Публикуване на условията и реда за гласуване извън страната
44. Министърът на външните работи публикува на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 16.08.2011 г. (67 дни преди изборния ден).
45. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 16.08.2011 г. (67 дни преди изборния ден).

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения