Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4098-МИ/НР
София, 10 януари 2017 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Велики Преслав, област Шумен

С вх. № МИ-15-1241 от 23.12.2016 г. на ЦИК е постъпила молба от Вера Димитрова Димитрова за освобождаването й като председател на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, по лични причини. В тази връзка с вх. № МИ-10-1 от 10.01.2017 г. на ЦИК е получено предложение от Любомир Димитров Христов  – упълномощен представител на ПП ГЕРБ и областен координатор на ПП ГЕРБ – Шумен като на мястото на Вера Димитрова Димитрова се предлага да бъде назначена Мариана Йорданова Вълкова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Мариана Йорданова Вълкова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Вера Димитрова Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Мариана Йорданова Вълкова, ЕГН ....

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения