Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4091-МИ/НР
София, 20 декември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-98/20.12.2016 г. от Иван Аспарухов Цанов – председател на ОС на ПП АБВ – област Враца, на мястото на освободения с Решение № 4071-МИ/НР от 06.12.2016 г. на ЦИК Иван Любомилов Вутов – член на ОИК – Мездра, да бъде назначена Нели Ивайлова Минева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Нели Ивайлова Минева и пълномощно в полза на Веселка Кузманова Вачева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Мездра, област Враца, Нели Ивайлова Минева, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения