Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 409-ЕП
София, 17 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД, гр. София – регистрирана агенция с Решение № 358-ЕП от 13.05.2014 г. на ЦИК, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-17-1 от 13.05.2014 г. от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, регистрирана агенция с Решение № 358-ЕП от 13.05.2014 г. на ЦИК, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., представлявана от Милкана Димитрова Николова, с искане в Девети район - Кърджалийски, да се регистрира като анкетьор Виждан Ниязи Садула, както и се прави предложение за поправка на допусната техническа грешка при изписването на ЕГН на Янка Георгиева Димитрова.

От направената проверка с наш вх. № ЕП-00-301 от 14.05.2014 г. се установи, че на Пена Костадинова Делчева е издадено удостоверение за анкетьор № 2-264 от 13.05.2014 г., въпреки че вече е регистрирана като анкетьор от „АФИС" ООД. Предложената Виждан Ниязи Садула е  регистрирана за наблюдател. На Янка Георгиева Димитрова е издадено удостоверение с грешно ЕГН - удостоверение за анкетьор № 2-351 от 13.05.2014г.

Повторната проверка установи, че Катя Илиева Мазнева е регистрирана като анкетьор от „АФИС" ООД (Решение 294-ЕП от 07.05.2014 г., удостоверение № 1-110 от 07.05.2014 г.), както и от  „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД  (Решение 358-ЕП от 13.05.2014 г., удостоверение № 2-180 от 13.05.2014 г.); Калин Костадинов Стоев е регистриран като анкетьор от  „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД (Решение 358-ЕП от 13.05.2014 г., удостоверение № 2-173 от 13.05.2014 г.), но в изборния ден няма да има навършени 18 години.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

Заличава от списъка на регистрираните анкетьори, предложени от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, Калин Костадинов Стоев, Катя Илиева Мазнева и Пена Костадинова Делчева - приложение към Решение № 358-ЕП от 13.05.2014 г.

Анулира удостоверение за анкетьор № 2-173 от 13.05.2014 г., издадено на Калин Костадинов Стоев.

Анулира удостоверение за анкетьор № 2-180 от 13.05.2014 г., издадено на Катя Илиева Мазнева.

Анулира удостоверение за анкетьор № 2-264 от 13.05.2014 г., издадено на Пена Костадинова Делчева.

Допуска поправка на техническа грешка в списъка на регистрираните анкетьори, приложение към Решение № 358-ЕП от 13 май 2014 г. на ЦИК, както следва:

В удостоверение № 2-351 от 13 май 2014 г. думите „ЕГН ..." да се четат „ЕГН ...".

Анулира удостоверение за анкетьор № 2-351 от 13.05.2014 г., издадено на Янка Георгиева Димитрова.

На Янка Георгиева Димитрова да се издаде ново удостоверение.

Отказва да регистрира като анкетьор Виждан Ниязи Садула.

„ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, гр. София да се уведоми за настоящото решение както и да върне анулираните удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

358-ЕП/

Календар

Решения