Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 408-НС
София, 6 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Гражданско Движение за Равноправие“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 28 от 05.07.2021 г. от сдружение „Гражданско Движение за Равноправие“, представлявано от Йордан Красимиров Козаров, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- удостоверение за актуално състояние с изх. № 20210624144646/24.06.2021 г. от Агенцията по вписванията;

- пълномощно от Йордан Красимиров Козаров, представляващ сдружението, в полза на 48 (четиридесет и осем) лица – представители на сдружение „Гражданско Движение за Равноправие“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 48 (четиридесет и осем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От представеното удостоверение за актуално състояние е видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, което се установява от представеното удостоверение за актуално състояние.

На 6 юли 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданско Движение за Равноправие“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 39 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, а за 9 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Гражданско Движение за Равноправие“ за участие с наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 39 (тридесет и девет) упълномощени представители на сдружение „Гражданско Движение за Равноправие“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Алекси Иванов Михайлов

 

2.       

Андон Асенов Йосифов

 

3.       

Асен Радев Ангелов

 

4.       

Асен Христов Асенов

 

5.       

Васил Николаев Симеонов

 

6.       

Десислав Павлов Николов

 

7.       

Златин  Здравков Иванов

 

8.       

Ирфат Али Хасан

 

9.       

Йордан Красимиров Козаров

 

10.  

Йохан Ташев Топалов

 

11.  

Красимир Йорданов Козаров

 

12.  

Махмуд Ахмед Мустафа

 

13.  

Митко Райков Момчилов

 

14.  

Муса Асан Юсеин

 

15.  

Розалина Хубанова Фалджиева

 

16.  

Сербез Теодосиев Костадинов

 

17.  

Стойка Димитрова Стоева

 

18.  

Таяр Хасан Мехмед

 

19.  

Теркан Емилов Зурнаджиев

 

20.  

Щерю Борянов Маринов

 

21.  

Янчо Анастасов Карчев

 

22.  

Събин Асенов Узунов

 

23.  

Али Кязим Билетоолу

 

24.  

Асан Кязим Билетоолу

 

25.  

Станимир Янушев Ялабуков

 

26.  

Асен Галев Караколев

 

27.  

Етем Хасан Налбант

 

28.  

Калчо Асенов Илиев

 

29.  

Борис Янакиев Папазов

 

30.  

Цветан Андреев Михайлов

 

31.  

Михаил Николаев Михайлов

 

32.  

Ицо колев Атанасов

 

33.  

Иван Сашев Иванов

 

34.  

Благо Юриев Бакърджиев

 

35.  

Асен Тодоров Петров

 

36.  

Христо Юриев Парашкевов

 

37.  

Кера Кирилова Парашкевова

 

38.  

Христо Кирилов Станков

 

39.  

Христо Христов Парашкевов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • № 3382-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)

  • № 3381-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

  • всички решения