Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 408-ЕП
София, 17 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на анкетьори от „АЛФА РИСЪРЧ” ООД, гр. София – регистрирана агенция с Решение № 359-ЕП от 13.05.2014 г. на ЦИК, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-17-5 от 14.05.2014 г. от „АЛФА РИСЪРЧ" ООД, регистрирана агенция с Решение № 359-ЕП от 13.05.2014 г. на ЦИК, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г., представлявана от Станислав Борисов Стоянов. С горепосоченото решение е отказана регистрацията като анкетьори на Шемсетин Рамадан Сюлейман, Даниела Цанкова Иванова, Любина Миткова Бозукова и Искра Бончева Дулева, като от агенцията предлагат нови лица, които да бъдат регистрирани на техните места във съответните избирателни секции, както следва: Шемер Шемсетин Рамадан, ЕГН ..., в секция № 03500002, РИК -Кърджали; Даниела Красимирова Сръндацка, ЕГН ..., в секция № 104800047, РИК - Кюстендил; Митко Тодоров Николов, ЕГН ..., в секция № 170700015, РИК - Пловдив; Цветанка Йорданова Манасиева, ЕГН ..., в секция № 192700170, РИК - Русе; Цветанка Йорданова Манасиева, ЕГН .... Със заявлението се коригира и допусната техническа грешка при изписването на ЕГН-то на Ценка Тронкова Петрова, като се посочва вярното ЕГН. Направено е и искане за регистрация като анкетьор на Гинка Петрова Георгиева с ЕГН ...за РИК - Русе.

От направената проверка се установи, че всички предложени от агенцията лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс за анкетьори, с изключение на Цветанка Йорданова Манасиева, която е регистрирана като анкетьор от същата организация.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията Шемер Шемсетин Рамадан, Даниела Красимирова Сръндацка, Митко Тодоров Николов, Ценка Тронкова Петрова и Гинка Петрова Георгиева.

Отказва регистрацията на Цветанка Йорданова Манасиева.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения