Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 408-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Луковит, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-236 от 12.08.2011 г. и вх. № ОИК-315 от 17.08.2011 г. от кмета на община Луковит, област Ловеч, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Протоколът не е подписан от представителя на „Коалиция за България", а представителят на ПП „Атака" го е подписал с особено мнение. Към протокола са приложени писменият отказ за подписването му от представителя на „Коалиция за България" и писмените възражения на представителя на ПП „Атака".

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя, поименния състав и заемането на ръководните длъжности в ОИК в община Луковит.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Луковит, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сашка Костадинова Христова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нина Лазарова Лилова

 

СЕКРЕТАР:

Маргарита Никова Йорданова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Илиана Йорданова Нинова

 

 

Христина Влъчкова Хубчева

 

 

Диана Йотова Петкова

 

 

Мирослав Иванов Маринов

 

 

Радослав Руменов Иванов

 

 

Димитър Данаилов Цанков

 

 

Стела Цветанова Любомирова

 

 

Данаил Малинов Димитров

 

 

Момчил Алиянов Гаджалов

 

 

Гергана Иванова Хранова-Мутафова

 

 

Еленка Стефанова Бойчинова

 

 

Гроздан Христов Грозев

 

 

Нели Димитрова Тодорова

 

 

Боян Калинов Вълков

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения