Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4070-МИ/НР
София, 6 декември 2016 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Съединение

С вх. № МИ-11-25 от 23.11.2016 г. е постъпила молба от Димитър Николов Гулев за освобождаването му като член на ОИК – Съединение, по лични причини, придружено с предложение от Даниел Николаев Кацарски – упълномощен представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, на мястото на Димитър Николов Гулев да бъде назначена Петя Любенова Гогова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Петя Любенова Гогова, и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Съединение, област Пловдив, Димитър Николов Гулев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Съединение, област Пловдив, Петя Любенова Гогова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения