Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 407-НС
София, 6 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 24-1 от 05.07.2021 г. от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, представлявано от Янко Георгиев Янков, регистрирана с Решение № 367-НС от 02.07.2021 г. като българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Янко Георгиев Янков, в полза на 56 (петдесет и шест) лица – представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 56 (петдесет и шест) бр.;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 56 лица.

На 6 юли 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 55 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 55 (петдесет и пет) упълномощени представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Камен Михалев Енев

 

2.       

Мила Мирославова Михова

 

3.       

Живка Иванова Райкова

 

4.       

Иван Господинов Иванов

 

5.       

Колка Христова Иванова

 

6.       

Мима Георгиева Димитрова

 

7.       

Нейко Тенев Нейков

 

8.       

Янка Атанасова Нейкова

 

9.       

Лена Митева Желева

 

10.  

Светлана Иванова Стойнова

 

11.  

Недялка Костадинова Запрянова

 

12.  

Силвия Апостолова Златева

 

13.  

Антоанета Запрянова Русенова

 

14.  

Стоянка Николаева Пенева

 

15.  

Иван Тодоров Николов

 

16.  

Стефка Танева Манева

 

17.  

Петранка Димова Добрева

 

18.  

Дияна Тодорова Стефанова

 

19.  

Анастасия Делчева Златкова

 

20.  

Тонка Дончева Танчева

 

21.  

Димитринка Танева Гочева

 

22.  

Наталия Радостинова Манева

 

23.  

Надка Видева Петкова

 

24.  

Венцислав Петков Петков

 

25.  

Тончо Ганев Жеков

 

26.  

Мария Тончева Койчева

 

27.  

Светла Маринова Жекова

 

28.  

Иван Найденов Тодоров

 

29.  

Радостина Иванова Донева

 

30.  

Тодор Найденов Тодоров

 

31.  

Таня Петкова Димова

 

32.  

Васил Петков Димов

 

33.  

Димо Василев Димов

 

34.  

Петко Василев Димов

 

35.  

Георги Гочев Георгиев

 

36.  

Станчо Танев Танев

 

37.  

Гошо Димитров Найденов

 

38.  

Живко Славов Желязков

 

39.  

Маргарита Атанасова Вълчева

 

40.  

Данчо Желев Вълчев

 

41.  

Стойко Иванов Стоев

 

42.  

Минка Неделчева Петкова

 

43.  

Гергана Георгиева Христова

 

44.  

Пенка Михайлова Русева

 

45.  

Костадин Николов Стефанов

 

46.  

Иван Николов Стефанов

 

47.  

Иван Георгиев Иванов

 

48.  

Теодора Димитрова Манова-Тодорова

 

49.  

Дани Иванова Дачева

 

50.  

Таня Атанасова Господинова

 

51.  

Стоянка Атанасова Радева

 

52.  

Петко Славчев Славов

 

53.  

Теодора Стефанова Димитрова

 

54.  

Малина Илиева Димитрова

 

55.  

Мария Ганчева Недялкова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения