Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 407-ЕП
София, 24 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на правилата за водене на предизборна кампания от Веселин Найденов Марешки

С вх. № ЕП-10-87/23.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Красимир Запрянов – пълномощник на ПП „ВМРО – Българско национално движение“.

В сигнала се излагат твърдения за нарушаване на правилата за провеждане на предизборната кампания от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, изразяващи се в разпространение на агитационни материали – електронен вестник „Истината за…“, в брой за периода от 15.05.2019 г. до 22.05.2019 г. и в брой за периода от 22.05. до 26.05.2019 г.

В сигнала се твърди, че на стр. 1 в електронния вестник „Истината за…“ в бр. за периода от 15.05.2019 г. до 22.05.2019 г. е поместена статия със заглавие „Защо и кой се страхува от Марешки“, и че в нея са изложени лъжливи, манипулативни твърдения на политиката на ПП „ВМРО – БНД“ и в частност на водача на кандидатската листа Ангел Джамбазки. Оплакването продължава с това, че отново на стр. 1 в секцията наименувана „Веселин Марешки - престанете с тези лъжи. Водачът на кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – българските родолюбци“ нарича ръководството на ПП „ВМРО – БНД“ български измамници. Изтъква се, че в същия брой е поместена и подигравателна карикатура на Красимир Каракачанов. Като такава също е поставена и в броя на същия вестник за периода 22.05.-26.05.2019 г. Навежда се на нарушение по чл. 183, ал. 1 и 2 ИК.

Жалбоподателят моли Комисията да предприеме действия срещу коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, да установи нарушение и да наложи санкции.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с представените копия на страниците от вестник „Истината за…“, приема за установено следното:

Разпространяваните бр. 2 и 3 на вестник „Истината за…“ представляват агитационни материали по смисъла на чл. 183, ал. 1 ИК. Въпросните броеве на вестника са различни от броя на същия вестник, предмет на Решение № 328-ЕП от 16.05.2019 г. на ЦИК, поради което Централната избирателна комисия следва да се произнесе с ново решение. Горецитираните твърдения относно съдържанието на статиите отговарят на обективната истина.

Съгласно § 1, т. 17 от ДР на ИК предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори, поради което Централната избирателна комисия приема, че разпространяваните брой 2 и брой 3 на вестник „Истината за…“ са агитационни материали на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

Вестник „Истината за…“ съдържа агитационни материали на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ на всяка страница има надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, но не в изискуемия размер и разположен в обособено поле.

С Решение № 89-ЕП от 7 април 2019 г. Централната избирателна комисия е регистрирала коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., която се представлява от Веселин Найденов Марешки.

С Решение № 187-ЕП от 19 април 2019 г. Централната избирателна комисия е регистрирала и обявила кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, като под № 1 фигурира Веселин Найденов Марешки.

Предвид горното и на основание чл. 480, ал. 2 и чл. 496, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 183, ал. 2 и чл. 183, ал. 4, изр. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК, извършено от Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, изразяващо се в разпространение на агитационен материал – вестник „Истината за…“, бр. 2 за периода от 15.05.-22.05.2019 г. и бр. 3 за периода от 22.05.-26.05.2019 г., в който информацията „Купуването и продаване на гласове е престъпление“, която да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с адрес: ……………………………………….., кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, с адрес гр. Варна.

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, изр. 2, извършено от Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, изразяващо се в разпространение на агитационен материал – вестник „Истината за…“, бр. 2 за периода от 15.05.-22.05.2019 г., в който се съдържа публикация, която накърнява добрите нрави доколкото съдържа обидни квалификации за ръководството на друга, регистрирана за участие в евроизборите партия, а именно „ВМРО – БНД“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Веселин Найденов Марешки, ЕГН …, с адрес: …………………………………………, кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, с адрес гр. Варна.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения