Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 407-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Разград, област Разград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-169 от 29.07.2011 г. от кмета на община Разград, област Разград, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 09.08.2011 г. и 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Разград.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Разград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Разград, област Разград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Радка Радева Башакова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Нергин Хюсеинов Хамдиев

 

СЕКРЕТАР:

Катинка Петкова Матеева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Цветелина Ботева Ботева

 

 

Стоян Дончев Стоянов

 

 

Юлиян Йорданов Стойчев

 

 

Емил Маринов Попов

 

 

Иванка Богданова Братованова

 

 

Красимир Атанасов Атанасов

 

 

Силвия Димитрова Павлова

 

 

Младен Николаев Енчев

 

 

Любомир Савов Герганов

 

 

Гюлтен Исмаилова Еминова

 

 

Рукие Исметова Шюкриева

 

 

Стоянка Иванова Курдова

 

 

Мануел Василев Чутурков

 

 

Евгения Петрова Кочанова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения