Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4060-ПВР
София, 24 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

Централната избирателна комисия разгледа заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, приложено към писмо с вх. № ПВР-03-58 от 21.11.2016 г. на Администрацията на Министерския съвет, подадено от Анжелика Цокова – председател на Гражданско движение „ДНЕС“.

Заявителят е отправил искане за предоставяне на достъп до обществена информация относно броя на бюлетините, отпечатани за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., до главния секретар на Министерския съвет. Администрацията на Министерския съвет е приела, че в тази част исканата информация се намира в Централната избирателна комисия, поради което е препратила заявлението по компетентност по посочения въпрос.

Заявителят е посочил, че желае да получи исканата информация по електронен път и/или на хартиен носител, като е посочил адрес за кореспонденция, включително и електронен адрес.

Като разгледа заявлението, Централната избирателна комисия прие, че исканата информация е обществена по смисъла на чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация, същата се съхранява в Централната избирателна комисия и следва да бъде предоставена на заявителя.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до обществена информация, създадена и съхранявана в Централната избирателна комисия, на Анжелика Цокова – председател на Гражданско движение „ДНЕС“.

Информацията да се предостави на заявителя под формата на писмо на посочения от него адрес.

Заявителят не дължи заплащане на разходи за предоставяне на исканата обществена информация, тъй като не се предоставят копия на документи на технически носител.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения