Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 406-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Етрополе, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-207 от 12.08.2011 г. от кмета на община Етрополе, Софийска област, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г. и 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение броя на членовете и на поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Етрополе.

Не е постигнато съгласие по предложението за секретар на ОИК в община Етрополе.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в Етрополе, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Весела Василева Трифонова-Андреева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кристина Любомирова Савова

 

СЕКРЕТАР:

Цветана Спасова Димитрова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Кристина Димитрова Алексиева

 

 

Венцислава Христова Василева

 

 

Борис Йорданов Стоев

 

 

Росина Димова Герасимова

 

 

Диана Венциславова Иванова

 

 

Десислава Христова Найденова

 

 

Искра Иванова Божкова

 

 

Георги Красимиров Илиев

 

 

Стефка Петкова Маринова

 

 

Гълъбина Димитрова Цветанова

 

 

Марин Христов Дицов

 

 

Марин Христов Кубетски

 

 

Галина Петкова Бончева

 

 

Николина Ангелова Нинова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения