Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4051-МИ/НР
София, 22 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване на пълномощия на член ОИК Крумовград, област Кърджали

Постъпило е уведомление с вх. № МИ-15-1152 от 21.11.2016 г. от председателя и секретаря на ОИК – Крумовград, от което е видно, че членът на ОИК – Крумовград, Павел Александров Красев е отсъствал при проведени осем поредни заседания на ОИК, както следва: на 23.08.2016 г., на 27.08.2016 г., на 29.08.2016 г., на 24.09.2016, на 01.11.2016 г., на 04.11.2016 г. и на 10.11.2016 г. по неизвестни причини.

Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1 във връзка с разпоредбата на чл. 51, чл. 2, т. 6 от ИК пълномощията на член на ОИК се прекратяват предсрочно при неучастие по неуважителни причини в три поредни или общо пет заседания през годината. Фактът на отсъствието на Павел Красев от цитираните заседания на ОИК – Крумовград, се установява и от публикуваните на интернет страницата на ОИК – Крумовград, протоколи от заседания на комисията с номера от 54 до 61 включително.

От постъпило предложение № МИ-11-23 от 17.11.2016 г. от Ирина Ангелова Мухтарова – упълномощен представител на коалиция „Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО“ за област Кържали, е видно, че г-н Красев се намира извън страната и не може да изпълнява функциите си, свързани с произвеждане на частични избори за кмет на кметство на 11.12.2016 г.

Предвид изложеното са налице предпоставките за предсрочно прекратяване на пълномощията на г-н Красев – член на ОИК, поради отсъствието му от осем поредни заседания на комисията през 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 6, чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на члена на ОИК– Крумовград, област Кърджали, Павел Александров Красев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения