Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4050-МИ/НР
София, 17 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Съединение, област Пловдив

С вх. към № МИ-10-95 от 17.11.2016 г. е постъпило предложение от Димчо Иванов Данков – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, с предложение на мястото на освободената с Решение № 3374-МИ/НР от 16 август 2016 г. Катерина Йорданова Кацарска – зам.-председател на ОИК – Съединение, да бъде назначен Николай Георгиев Стойчев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от лична карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Николай Георгиев Стойчев и копие от пълномощното № 71-17/17.08.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Съединение, област Пловдив, Николай Георгиев Стойчев, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения