Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 405-ЕП
София, 24 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Щерьо … Янев срещу решение № 121-ЕП от 18.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – Хасково

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № ЕП-15-121 от 21.05.2019 г. от Щерьо …. Янев, срещу решение № 121-ЕП от 18.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – Хасково.

Жалбоподателят твърди, че със свое решение № 121-ЕП от 18.05.2019 г. РИК – Хасково е отхвърлила подадения от него сигнал за нарушения на ИК от интернет сайта „Хасково Прес“ като неоснователен, въпреки представените доказателства. Жалбоподателят твърди, че в осем поредни публикации се извършва предизборна агитация в полза на „БСП за България“, която е в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК и в противоречие с основните правила за провеждане на предизборна агитация, уредени в решение № 82-ЕП/07.04.2019 г. на ЦИК. Жалбоподателят смята, че решението на РИК - Хасково е незаконосъобразно и неправилно, постановено в противоречие с приложимия закон и моли за неговата отмяна.

С обжалваното решение РИК – Хасково е разгледала сигнала и е намерила, че той е допустим. При извършена проверка от страна на РИК в посочените от сигналоподателя линкове е установено, че въпросните публикации представляват журналистически материали в сектор „Новини“ и по същество преразказват събития, които са се случили, цитирайки подробно думи на участващите в тях лица. РИК – Хасково е установила, че тези материали не съдържат директни обръщения към избирателя и призиви за определени действия и с оглед на това не представляват агитационни материали по смисъла на ИК. В тази връзка и при липса на агитационни материали РИК – Хасково не установява нарушение на чл. 183, ал. 2 ИК.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Хасково, а по същество – за основателна.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото от ИК мнозинство.

Централната избирателна комисия след като се запозна с всички материали по преписката и извърши проверка на указания в жалбата интернет адрес установи, че той е достъпен и видим на територията на цялата страна и материалите са достъпни за всички.

В материал публикуван на сайта http://haskovo.press/ на 10 май 2019 г. и озаглавен „Велизар Енчев: Най-важната задача пред ЕП е да се въведе европейска минимална заплата“ безспорно се извършва предизборна агитация, макар и под формата на цитат. Статията започва с фразата: „Всички трябва да се обединим и да изчистим шайката на ГЕРБ, като гласуваме с бюлетина № 18 на Евроизборите, на 26 май“, която съдържа призив за подкрепа за определена политическа сила. Според самият автор на статията тя е с агитационен характер, тъй като в нейния край е сложен задължителния по закон надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление!“. ЦИК констатира, че този надпис не отговаря на изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК тъй като е с много по-малък от изискуемия размер и не е разположен в обособено поле. В статията публикувана на 11 май 2019 г. със заглавие „Йончева: Борисов се превръща в брокер на Ердоган, а България във вилает“ отново има призив за подкрепа с фразите: „Тези два документа съдържат идеите на левицата за радикална промяна във всички сфери у нас, за да не бъдем първи във всички негативни класации в Европа и да живеем достойно. За да започнем изпълнението им, отново ни е нужна подкрепата на всички българи с № 18 в бюлетината”, каза още Йончева“, макар и като преразказ на думи на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Елена Йончева. И отново самият автор е преценил, че статията има характера на агитационен материал като е сложил надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление!“. Надписът отново не отговаря на изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК що се отнася до размер и обособено поле. Фактическата обстановка, относно изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК се повтаря и в статията, публикувана на 12 май 2019 г. и озаглавена : “Корнелия Нинова: Задкулисието управлява и Борисов е зависим от него“, която безспорно има агитационен характер, като косвено съдържа и призив за неподкрепа на определен политически субект. Аналогичен е случаят и със статия, публикувана 14 май 2019 г. със заглавие: „Корнелия Нинова: Корупцията става емблема на това управление“. В същия позитивен стил към конкретна политическа сила са констатирани още няколко статии и във всички тях надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление!“ фигурира, но не отговаря на изискванията на ИК. Видно от горецитираните материали, сайтът http://haskovo.press/, макар и под формата на „новини“ „цитати“ и преразказ извършва предизборна агитация в полза на определен политически субект, като след самите материали е сложен и изискуемия от 183, ал. 2 ИК надпис, без той да отговаря на същите тези изисквания.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 121-ЕП от 18.05.2019 г. на РИК – Хасково е неправилно и същото следва да бъде отменено, поради констатирано нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс, извършено от доставчика на медийни услуги „Хасково Прес“ ЕООД. РИК – Хасково е следвало да прецени, че посочените материали – статии са с агитационен характер и като такива трябва да отговарят на изискванията на ИК, както и да състави АУАН на извършителя.

При обсъждане в зала на редовно заседание на Централната избирателна комисия, проведено на 24.05.2019 г. не постъпи друго предложение за решение. Проведеното гласуване на основното предложение за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 19 членове на комисията „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 12 членове – Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева и Таня Йосифова, а „ПРОТИВ“ 7 членове – Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения