Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 405-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Роман, област Враца, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-148 от 11.08.2011 г. от кмета на община Роман, област Враца, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Роман, както и за длъжностите председател и заместник-председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Роман.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Роман, област Враца, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Калинка Цветанова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марин Иванов Връбчев

 

СЕКРЕТАР:

Симеонка Цолова Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Камелия Борисова Иванова

 

 

Радослава Петкова Велева

 

 

Иван Димитрова Дачев

 

 

Бисерка Петрова Бочева

 

 

Цветослава Павлинова Томова

 

 

Цветана Веселинова Дончева

 

 

Гаврил Николов Павлов

 

 

Борис Трифонов Ружовски

 

 

Цеца Иванова Георгиева

 

 

Мирослава Димитрова Цанова

 

 

Аксиния Валериева Асенова

 

 

Милчо Цветанов Данчев

 

 

Любомир Бойков Лазаров

 

 

Ива Венциславова Антонова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения