Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4047-ПВР
София, 17 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Георгиев Григоров в качеството му на упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г. срещу решение № 91 от 13.11.2016 г. на РИК – Габрово

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № Ж-87-3 от 13.11.2016 г. от Николай Георгиев Григоров в качеството му на упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г. срещу решение № 91 от 13.11.2016 г. на РИК – Габрово.

Към жалбата е приложено пълномощно от представляващия инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението е оспорено с твърдение за неправилност и незаконосъобразност. Поддържа се твърдение, че кметовете Надя Георгиева Кукурякова – кмет на с. Гостилица, Наталия Симеонова Ковачева – кмет на с. Царева ливада, и Стефан Иванов Иванов – кмет на с. Янтра, нарушават забраната по чл. 3, ал. 3 за съвместяване на две или повече качества едновременно в едни и същи избори. Жалбоподателят поддържа становище, че посочените лица не могат да бъдат едновременно кметове и представители на ПП „ГЕРБ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Излагат се съображения, че изброяването, съдържащо се в разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ИК, не е изчерпателно, а е примерно. Жалбоподателят счита, че като е прието обратното с оспореното решение, е постановен акт, който противоречи на закона.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Габрово.

Районната избирателна комисия – Габрово, се е произнесла съобразно предоставената й от закона компетентност по жалба на Николай Георгиев Григоров за нарушение на чл. 3, ал. 3 от ИК от кметовете Надя Георгиева Кукурякова – кмет на с. Гостилица, Наталия Симеонова Ковачева – кмет на с. Царева ливада, и Стефан Иванов Иванов – кмет на с. Янтра. РИК – Габрово, е извършила служебна проверка, въз основа на която е установила, че посочените лица са вписани в публичния регистър на упълномощените представители на ПП „ГЕРБ“ в РИК – Габрово, по реда, определен с Решение № 3718-ПВР/НР от 4 октомври 2016 г. на ЦИК. Установено е, че посочените лица участват в изборите само в качеството си на упълномощени представители на посочената партия. В оспореното решение са изложени правните и фактическите основания за неговото постановяване, както и мотивите за неговото обосноваване.

Направено бе предложение от докладчика Владимир Пенев жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна. Съгласно съдържанието на разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ИК е налице забрана едно лице да участва в повече от едно качество в един вид избор. Действително изброяването в посочената разпоредба не е изчерпателно, но забраната се отнася само до участието на едно лице в повече от едно качество в един и същи вид избор. В процесния случай посочените лица участват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката само като упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“. Обстоятелството, че същите лица са избрани за кметове в изборите за общински съветници и за кметове е правно ирелевантно при преценката дали е извършено нарушение на забраната на чл. 3, ал. 3 от ИК. Същите са избрани за кметове в друг вид избор. При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 20 членове на комисия за направеното предложение за оставяне без уважение на жалбата като неоснователна гласуваха 11 – Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Катя Иванова и Ивайло Ивков, а против – 9 членове – Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов и Ивилина Алексиева.

В хода на разискванията бе изразено становище, според което кметовете на общини и кметства са длъжностни лица, които са служебно ангажирани в това им качество във връзка с организирането и произвеждането на изборите. Следователно е недопустимо с оглед забраната на чл. 3, ал. 3 от ИК същите да заемат и други качества в изборния процес, включително да бъдат представители на партии, коалиции или инициативни комитети. Направено бе предложение жалбата да бъде уважена като основателна, а оспореното решение отменено като неправилно и незаконосъобразно и преписката по него да бъде върната на РИК – Габрово, със задължителни указания за прилагане на закона. При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 19 членове на комисия за направеното предложение за отмяна на решението и връщане на преписката на РИК – Габрово, гласуваха 10 – Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Емануил Христов и Ивилина Алексиева, а против – 9 членове – Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Румен Цачев, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Катя Иванова и Ивайло Ивков.

В хода на разискванията бе изразено становище, според което, ако на кметовете на общини и кметства са им възложени функции във връзка с организирането и произвеждането на изборите, то същите не могат да имат и друго качество в изборите и по отношение на тях ще е налице забраната по чл. 3, ал. 3 от ИК. В процесния случай обстоятелствата, свързани с това дали конкретните лица са изпълнявали и функции по организирането на изборния процес, не са установени и изследвани от РИК – Габрово. Направено бе предложение жалбата да бъде уважена, а оспореното решение отменено като неправилно и незаконосъобразно и преписката по него да бъде върната на РИК – Габрово, за ново произнасяне след изясняване на всички правно-релевантни факти. При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 19 членове на комисия за направеното предложение за отмяна на решението и връщане на преписката на РИК – Габрово, за ново произнасяне след изясняване на всички правно-релевантни факти гласуваха 12 –Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Йорданка Ганчева и Ивилина Алексиева, а против – 7 членове – Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Владимир Пенев, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения