Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4046-ПВР
София, 17 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалбa от Мая Димитрова срещу решение № 163-ПВР от 11.11.2016 г. на Районната избирателна комисия – Добрич

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща с вх. № Ж-84-2/13.11.2016 г. преписка по жалба, подадена от Мая Димитрова в качеството й на представител на Инициативния комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на Република България в изборите на 06.11.2016 г. срещу решение № 163-ПВР от 11.11.2016 г. на РИК 8 – Добрич. Жалбата е получена като сканирано копие с подпис.

Приложени към преписката са: жалба до ЦИК чрез РИК 8 – Добрич с вх. № 436-ПВР от 13.11.2016 г. на РИК 8 – Добрич; жалба до РИК 8 – Добрич с вх. № 358 от 10.11.2016 г. и решение № 163-ПВР от 11.11.2016 г. на РИК 8 – Добрич. Допълнително, по искане на ЦИК, от РИК 8 – Добрич е изпратен и протокол № 25 от 11.11.2016 г. от заседание на РИК 8 – Добрич.

На 10.11.2016 г. Мая Димитрова е подала жалба с вх. № 358 до Районна избирателна комисия (РИК) 8 – Добрич, с която твърди провеждане на предизборна среща на представители от политическа партия „ГЕРБ” в административната сграда на „Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Добрич, търговско дружество с над 50 % държавно участие в капитала. Жалбоподателят счита, че проведената среща е в нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) и моли за извършване на проверка на изнесените твърдения и предприемане на необходимите действия съгласно ИК. Не са приложени доказателства и доказателствени средства, нито са посочени свидетели.

РИК 8 – Добрич е извършила проверка и на 11.11.2016 г. се е произнесла с решение № 163-ПВР, с което е оставила жалбата от Мая Димитрова – представител на ИК Радев – Йотова без уважение.

С жалбата си до ЦИК от 13.11.2016 г. Мая Димитрова оспорва решение № 163-ПВР от 11.11.2016 г. на РИК 8 – Добрич, като твърди незаконосъобразност и немотивираност. Според жалбоподателя РИК 8 – Добрич е установила, че в указаното в жалбата време в дружество с държавно участие в капитала „Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Добрич, действително е проведена среща с народния представител от ПП „ГЕРБ” Живко Мартинов и с общински председател на „ГЕРБ”, Добрич, Иво Пенчев. Жалбоподателят Димитрова смята твърдението, че проведената среща със специалисти от дружеството е работна, е невярно. Според Димитрова не е уточнено какви въпроси за намаляване на такси са обсъждани, и дали те са били от компетентността и правомощията на присъстващите. Освен това жалбоподателят твърди, че в община „Добрич” няма постъпило искане от управителя на „Водоснабдяване и канализация” АД за намаляване на каквито и да било такси. В тази връзка жалбоподателят твърди, че обжалваното решение на РИК 8 – Добрич е незаконосъобразно и немотивирано, взето без Комисията да се e запознала с фактическата обстановка. Според жалбоподателя решението е взето само след разговори с управителя на дружеството и двете заинтересовани лица – организатори на срещата. С оглед на изложеното жалбоподателят Димитрова моли решение № 163-ПВР от 11.11.2016 г. на РИК 8 – Добрич да бъде отменено и да бъдат предприети действия съгласно Изборния кодекс.

Към жалбата отново не са представени доказателства или доказателствени средства.

ЦИК намира жалбата за подадена от активно легитимирано лице в срок и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК 8 – Добрич, а разгледана по същество за неоснователна.

Членове на РИК – 8 Добрич от три различни политически партии са извършили проверка, включително и на място, с която са установили, че на посочената дата и на посоченото в жалбата място действително е проведена среща. Проведени са разговори, както с организаторите на срещата, така и със служители на търговското дружество. От проведените разговори е установено, че срещата не е имала за предмет предизборна агитация, а освобождаване на търговското дружество от такси, т.е. срещата е била от работно естество. Не са открити агитационни материали на мястото. Поради посочените обстоятелства РИК – 8 Добрич се е произнесла с решение, с което е отхвърлила жалбата на Мая Димитрова.

С подадената жалба пред ЦИК жалбоподателката не е представила допълнителни разяснения относно проведената среща, а доказателства или доказателствени средства не е представила нито с първоначалната жалба, нито с втората. Не се сочат и свидетели, които да уточнят предмета на проведената среща или каквито и да било други факти, свързани с конкретния случай.

ЦИК намира, че РИК – 8 Добрич е извършила надлежно проверка на наведените в жалбата твърдения, но не е установила извършено нарушение. Решението е законосъобразно и мотивирано, прието в рамките на законовите правомощия на РИК.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение. От присъстващите в залата 17 членове на комисия за оставяне на жалбата без уважение гласуваха 11 – Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман и Таня Цанева, против гласуваха 6 – Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Румяна Сидерова и Цветозар Томов, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения