Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4043-МИ
София, 16 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: прогласяване на нищожност на решение № 221 от 15 ноември 2016 г. на ОИК - Крумовград, област Кърджали

С вх. № ЧМИ-15-73/16.11.2016 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило решение № 221 от 15 ноември 2016 г. на ОИК – Крумовград, с което са определени и обявени поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване в частичните избори за кмет на кметство с. Долна кула, насрочени за 11 декември 2016 г.

Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Крумовград, е взето извън компетентността на комисията и на отпаднало правно основание, а именно чл. 87, ал. 1, т. 10 от ИК (отм., ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.). Съгласно чл. 423, ал. 1 от ИК поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите се определят от ЦИК чрез жребий. На основание чл. 57, ал. 1, т. 21 от ИК Централната избирателна комисия е определила поредните номера в бюлетините с Решение № 4042-МИ от 16 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 221 от 15 ноември 2016 г. на ОИК - Крумовград, област Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения