Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4029-ПВР/НР
София, 13 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Иванов Икономов - общински ръководител на ПП ГЕРБ гр.Банско, срещу Решение № 241-ПВР/НР от 11.11.2016 г. на РИК - Благоевград

На електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Георги Иванов Икономов - Общински ръководител на ПП ГЕРБ гр.Банско, срещу Решение № 241-ПВР/НР от 11.11.2016 г. на РИК – Благоевград, заведена с вх. № Ж-7-1/13.11.2016 г., към която са приложени: копие от пълномощно № КО-Г064/25.08.2016 г. в полза на Даниела Владимирова Савеклиева – областен координатор на ПП ГЕРБ за област Благоевград; копие от пълномощно № 02/12.09.2016 г. в полза на Георги Иванов Икономов – общински ръководител на ПП ГЕРБ гр.Банско; копие от протокол от проведени на 28.09.2016 г. консултации за определяне на съставите на СИК в община Банско.

Към преписката, изпратена от РИК - Благоевград, са приложени: копие от протокол № 26/11.11.2016 г. от заседание на РИК – Благоевград; копие от Решение № 241-ПВР/НР от 11.11.2016 г. на РИК – Благоевград, публикувано на 11.11.2016 в 19:41 часа; копие от предложение с вх. № 551/11.11.2016 г. - за промяна на членове в секционните комисии и допълване на данни в същите, подадено от ПП БСП чрез Костадин Иванов Дурчов – председател на общински съвет на БСП гр.Банско, упълномощен от Корнелия Петрова Нинова, с приложено към предложението копие от пълномощно изх. № 409/15.09.2016 г.; копие от заявление от 10.11.2016 г., подадено от Иван Костадинов Дурчов - за освобождаването му като председател на СИК № 010100002 в община Банско, област Благоевград при произвеждането на избора/балотажа за президент и вицепрезидент на 13.11.20116 г.; копие от предложение с вх. № 556/11.11.2016 г., подадено от Александър Пиришанчин – упълномощен представител на Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ за смяна в състава на СИК на територията на община Банско, ведно с приложено към същото предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ за поименна смяна в състава на СИК; копие от заявление, подадено от Йоанна Иванова Загорчина – за освобождаването й като секретар на СИК № 8 в община Банско, област Благоевград; предложение от Илиян Недялков – упълномощен представител на Коалиция „ББЦ“ - за смяна в състава на СИК на територията на община Банско; копие от заявление, подадено от Александър Цветков Тодев за освобождаването му като член на СИК № 11 в община Банско, област Благоевград, ведно с приложено към същото предложение от Коалиция „ББЦ“ - за поименна смяна в състава на СИК на територията на община Банско.

Обжалваното решение е постановено от РИК – Благоевград по повод постъпили 3 (три) броя заявления за отказ от състави на СИК на територията на община Банско и подадените едновременно с тях писмени предложения с поименен състав за замяна, конкретизирани по-горе.

В обжалваното решение, РИК – Благоевград приема, че лицата, посочени по–горе, са били назначени в състава на съответните СИК на територията на община Банско, област Благоевград, но са подали заявление за освобождаване и на тяхно място са били посочени поименно членове за извършване на замяна от съответните партии и коалиции.

В процесната жалба се твърди, че като е освободила Иван Костадинов Дурчов като председател на СИК № 01010002 в гр.Банско от квотата на ПП БСП и е назначила за председател на същата СИК Александър Димитров Пиришанчин, който е упълномощен представител на Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, РИК – Благоевград е постановила неправилно решение, което следва да бъде отменено. Оспореното решение е неправилно, тъй като при постановяването му, РИК – Благоевград е нарушила съотношението между партиите и коалициите, определено съгласно Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че Решение № 241 ПВР/НР от 11.11.2016 г. на РИК – Благоевград е валидно. Същото е постановено с оглед правомощията на РИК – Благоевград по чл. 72, ал. 1, т. 5 и т. 4 във връзка с чл. 89 от ИК, в заседание, на което са присъствували повече от половината от членовете на комисията (арг. от чл. 70, ал. 3 от ИК). Решението е прието с необходимото мнозинство съобразно изискванията на чл. 70, ал. 4 от ИК и е подписано от председателя и секретаря на комисията.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира същата за недопустима поради липса на правен интерес от оспорването.

От изложените в обжалваното решение мотиви е видно, че в рамките на своите правомощия, РИК – Благоевград е освободила Иван Костадинов Дурчов като председател на СИК № 01010002 в гр.Банско съгласно подадено от него заявление за освобождаването му, а въз основа на направеното от ПП БСП предложение, на негово място като председател на СИК № 01010002 в гр.Банско от квотата на същата партия е бил назначен Александър Димитров Пиришанчин.

За пълнота и правна прецизност следва да се отбележи, че обстоятелството, че Александър Димитров Пиришанчин е взел участие в проведените на 28.09.2016 г. консултации за определяне на съставите на СИК в община Банско в качеството на упълномощен представител на Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, е правно ирелевантно. Ноторно е, че Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ не участвува в новия (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. При това положение и по аргумент от разпоредбата на чл. 124, ал. 6 от ИК, след 06.11.2016 г., Александър Димитров Пиришанчин не притежава качеството на представител на Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, поради което не е налице нормативноустановена пречка същият да бъде назначен като председател на СИК № 01010002 в гр.Банско от квотата на ПП БСП.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № Ж-7-1/13.11.2016 г., подадена от Георги Иванов Икономов - общински ръководител на ПП ГЕРБ гр.Банско, срещу Решение № 241-ПВР/НР от 11.11.2016 г. на РИК – Благоевград, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения