Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4014-ПВР
София, 13 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалби от Росица Тодорова Чолакова – председател на СИК № 290900015, и от Веселин Христов Караджов – зам.-председател на СИК № 290900017, срещу решение № 296-ПВР/НР от 12.11.2016 г. на РИК – Хасково

Постъпили са жалби по електронната поща на ЦИК с вх. № Ж-36-2/13.11.2016 г. чрез РИК – Хасково, от Росица Тодорова Чолакова – председател на СИК № 290900015, и от Веселин Христов Караджов – зам.-председател на СИК № 290900017, срещу решение № 296-ПВР/НР от 12.11.2016 г. на РИК – Хасково, с което жалбоподателите са освободени като председател и зам.-председател на съответните секционни избирателни комисии в Димитровград, като на техните места са назначени Кънчо Минчев Колев и Мария Ангелова Стефанова. В жалбите се твърди, че са влезли в задълженията си на председател и заместник-председател на съответните секционни избирателни комисии на 12.11.2016 г., като в изборния ден – 13.11.2016 г., към 10.30 ч. все още не са се появили новоназначените председател и зам.-председател в съответните секции – СИК № 290900015 и СИК № 290900017.

Централната избирателна комисия от фактическа страна приема за установено следното: районната избирателна комисия е приела оспореното решение на основание постъпило предложение от упълномощен представител на ПП „Атака“, която е предложила на мястото на жалбоподателите нови лица за председател и зам.-председател на съответните секционни избирателни комисии. Няма данни към предложението да са приложени писмени заявления от жалбоподателите да бъдат освободен като членове на секционните избирателни комисии.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира, че същата е процесуално допустима като подадена в срока за обжалване, предвиден в чл. 73 от ИК, и от лица с правен интерес, а по същество се явяват основателни с оглед обстоятелството, че на 13 ноември 2016 г. се произвежда нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 296-ПВР/НР от 12.11.2016 г. на РИК – Хасково, в частта относно освобождаването на Росица Тодорова Чолакова – председател на СИК № 290900015, и Веселин Христов Караджов – зам.-председател на СИК № 290900017, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на РИК – Хасково, за ново произнасяне с оглед мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения