Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4002-ПВР
София, 12 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в РИК в Четвърти район – Велико Търново, да започне в 6,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

С вх. № ПВР-15-325/11.11.2016 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило писмо от РИК в Четвърти район – Велико Търново, с искане на основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс изборният ден в образуваната ПСИК да започне с един час по-рано – в 6,00 часа.

На територията на Четвърти район – Велико Търново е образувана една ПСИК, която обслужва 50 лица, 11 от които са извън общинския център и се намират в отдалечени населени места. Искането на РИК – Велико Търново се явява основателно и следва да се уважи, тъй като ще се осигури възможност на всички лица, включени в списъка на ПСИК, да могат да упражнят правото си на глас.

Предвид горните съображения следва да се даде разрешение изборния ден на образуваната ПСИК в РИК в Четвърти район – Велико Търново, да започне в 6,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в образуваната ПСИК в РИК в Четвърти район – Велико Търново, да започне в 6,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

Решението да се изпрати на РИК в Четвърти район – Велико Търново, за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения