Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4002-ПВР
София, 12 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в РИК в Четвърти район – Велико Търново, да започне в 6,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

С вх. № ПВР-15-325/11.11.2016 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило писмо от РИК в Четвърти район – Велико Търново, с искане на основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс изборният ден в образуваната ПСИК да започне с един час по-рано – в 6,00 часа.

На територията на Четвърти район – Велико Търново е образувана една ПСИК, която обслужва 50 лица, 11 от които са извън общинския център и се намират в отдалечени населени места. Искането на РИК – Велико Търново се явява основателно и следва да се уважи, тъй като ще се осигури възможност на всички лица, включени в списъка на ПСИК, да могат да упражнят правото си на глас.

Предвид горните съображения следва да се даде разрешение изборния ден на образуваната ПСИК в РИК в Четвърти район – Велико Търново, да започне в 6,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в образуваната ПСИК в РИК в Четвърти район – Велико Търново, да започне в 6,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

Решението да се изпрати на РИК в Четвърти район – Велико Търново, за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения