Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4001-ПВР/НР
София, 12 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в 23-та РИК ¬ София, 24-и РИК ¬ София и 25-и РИК – София, да започне в 6,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

С вх. № ПВР-15-313/10.11.2016 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило писмо от 23-та РИК ¬ София, с което ни уведомяват, че при гласуването в изборния ден на 6 ноември 2016 г. ПСИК в район „Триадица“ и район „Красно село“ не са осигурили възможност за гласуване на всички избиратели в списъка поради значителния брой заявления.

Отправя се искане на основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс гласуването в двете образувани ПСИК в район „Триадица“ и район „Красно село“ да започне от 6,00 ч. и да продължи до 21,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

Във връзка с Решение № 3946-ПВР/НР от 3 ноември 2016 г. и съобразно мотивите изложени в него следва да се даде разрешение на образуваните ПСИК в 24 РИК и 25 РИК да започнат изборния ден от 6,00 ч. и да продължат до 21,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в образувани ПСИК:

- 23-ти РИК – София, секция № 234602096 – район „Красно село“ и секция № 234610108 – район „Триадица“,

- 24-и РИК – София, секция № 244604059 – район „Оборище“, и секция № 244614078 – район „Искър“,

- 25-и РИК – София, секция № 254619131 – район „Люлин“, и секция № 254613072 – район „Надежда“,

да започне в 6,00 ч. и да продължи до 21,00 ч. на 13 ноември 2016 г.

Решението да се изпрати на 23-ти РИК, 24-и и 25-и РИК – София, за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения