Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4000-НР
София, 11 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: обявяване на резултатите от гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 22, чл. 23 и чл. 24 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение № 3527-НР от 16 септември 2016 г. и Решение № 3999-НР от 11 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И :

 I. ОБЯВЯВА резултатите от гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г. с въпроси:

„Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“

„Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“

„Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“,

както следва:

- брой гласоподаватели според избирателните списъци

6 865 086

- брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)

3 487 970

- брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване   пликове

3 488 558

- общ брой на действителните бюлетини

3 400 890

- брой бюлетини, намерени в кутията за гласуване без плик

550

 1. На въпрос: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“
 
 - брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „ДА“ 2 509 864
 - брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „НЕ“  560 024
 - брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговорът на въпроса  330 928
 1. На въпрос: „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“
 

- брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „ДА“

2 158 929

- брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „НЕ“

905 691

- брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговорът на въпроса

336 180

 1. На въпрос: „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“
 

- брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „ДА“

2 516 791

- брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „НЕ“

523 759

- брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговорът на въпроса

359 778

 

 

- брой на недействителните бюлетини и празните пликове (без бюлетините, намерени в кутията за гласуване без плик)

87 668

 

II. Броят на гражданите с избирателни права е 6 858 572 по данни, получени от ГД „ГРАО“ към МРРБ с писмо вх. № ПВР-09-03-48 от 6 ноември 2016 г.

III. Броят на участвалите в гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г. граждани според броя на намерените в кутиите за гласуване пликове е 3 488 558 и е по-малък от броя на участвалите в последните избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. избиратели, който е 3 500 585.

IV. Броят на участвалите в гласуването в националния референдум граждани е 3 488 558, което е 50,86 на сто от гражданите с избирателни права.

 1. На въпрос: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“:

С отговор „ДА“ са гласували 2 509 864 граждани, което е 71,95 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум или повече от половината от броя на участвалите в националния референдум. С отговор „НЕ“ са гласували 560 024, което е 16,05 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум.

 1. На въпрос: „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“:

С отговор „ДА“ са гласували 2 158 929 граждани, което е 61,89 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум или повече от половината от броя на участвалите в националния референдум. С отговор „НЕ“ са гласували 905 691, което е 25,96 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум.

 1. На въпрос: „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“

С отговор „ДА“ са гласували 2 516 791 граждани, което е 72,14 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум или повече от половината от броя на участвалите в националния референдум. С отговор „НЕ“ са гласували 523 759, което е 15,01 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум.

Налице е хипотезата на чл. 23, ал. 3 от ЗПУГДВМС.

Решението следва да се изпрати на Народното събрание на Република България след влизането му в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Член: Александър Андреев

Член: Бойчо Арнаудов

Член: Владимир Пенев

Член: Георги Баханов

Член: Емануил Христов

Член: Ерхан Чаушев

Член: Ивайло Ивков

Член: Иванка Грозева

Член: Йорданка Ганчева

Член: Камелия Нейкова

Член: Катя Иванова

Член: Мария Бойкинова

Член: Мартин Райков

Член: Метин Сюлейман

Член: Росица Матева

Член: Румен Цачев

Член: Румяна Стоева-Сидерова

Член: Цветозар Томов

* Публикувано на

Свързани решения:

4791-НР/

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения