Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 400-НС
София, 6 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 8-5 от 05.07.2021 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение № 227-НС от 13.06.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова;

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, в полза на 24 (двадесет и четири) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 24 (двадесет и четири) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 24 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

На 05.07.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени изискуемите документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА  като наблюдатели 24 (двадесет и четири) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.              

Фердо Стефчов Иванов

2.              

Елисавета Нанчева Герганова

3.              

Стефан Стоянов Сотиров

4.              

Стиляна Маринова Великова

5.              

Елена Колева Йорданова

6.              

Боряна Николова Христос

7.              

Стоян Георгиев Георгиев

8.              

Зоро Борисов Велевски

9.              

Пенка Щилионова Тодорова

10.           

Наталия Иванова Сталева

11.           

Кязим Мехмед Али

12.           

Румен Стефанов Лазаров

13.           

Иван Дойчев Иванов

14.           

Емилия Велчева Тодорова

15.           

Иван Георгиев Иванов

16.           

Марушка Василева Великова

17.           

Христинка Миткова Петрова

18.           

Мария Толева Иванова

19.           

Лилия Ставрова Христова

20.           

Янко Стоянов Добрев

21.           

Веска Георгиева Петкова

22.           

Стефка Василева Мутафчиева

23.           

Ивайло Петров Христов

24.           

Станка Първанова Христова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения