Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 40-МИ
София, 29 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", подписано от представляващия партията Йордан Тодоров Геров, заведено под № 3 на 25 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 25.03.2009 г. по ф.д. № 29/2009 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. № 29/2009 г.; заверено от партията копие от стр 1 и 123 на „Държавен вестник", бр. 29 от 2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол на Националната конференция на ПП „Обединена социалдемокрация" от 09.07.2011 г. с решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-343 от 14.07.2011г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие от устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 05.07.2011 г., издадено от СГС - ФО, по ф.д. № 29/2009 г.; удостоверение № 52/2011 г. на „Прокредит банк (България)" АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; и списък с подписите на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
След извършена проверка от ГД „ГРАО" в МРРБ на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че са налице необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-617 от 29.07.2011 г.
Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения