Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3986-ПВР
София, 9 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Любомир Чавдаров - председател на ОбС на БСП Свищов, жалба - от Генчо Генчев – кмет на община Свищов, и жалба от Кристиян Кирилов – общински ръководител на ПП ГЕРБ, срещу Решение № 226 от 05.11.2016 г. на РИК – Велико Търново

В Централната избирателна комисия, на 06.11.2016 г., в 14.32 часа, по факс е постъпила жалба от Любомир Чавдаров - председател на ОбС на БСП Свищов, срещу Решение № 226 от 05.11.2016 г. на РИК - Велико Търново, като същата е заведена с вх. № Ж-137-2/06.11.2016 г.

На 06.11.2016 г., в 15.10 часа, на електронна поща на ЦИК са постъпили още две жалби срещу Решение № 226/05.11.2016 г. на РИК - Велико Търново, подадени от Любомир Чавдаров - председател на ОбС на БСП Свищов, и Генчо Генчев - кмет на община Свищов, които са заведени с вх. № Ж-146-1/06.11.2016г.

В Централната избирателна комисия, на 06.11.2016 г., в 15.37 часа, на електронна поща на ЦИК е постъпила и жалба от Кристиян Кирилов – общински ръководител на ПП ГЕРБ, срещу Решение № 226 от 05.11.2016 г. на РИК – Велико Търново, като същата е заведена с вх. № Ж-147-2/06.11.2016 г.

Към преписката, изпратена от РИК - Велико Търново, са приложени: копие от жалба с вх. № 357/05.11.2016 г. от Генчо Генчев - кмет на община Свищов ; копие от жалба вх. № 358/05.11.2016 г. от Кристиян Кирилов – общински ръководител на ПП ГЕРБ ; копие от жалба вх. № 359/05.11.2016 г. от Любомир Чавдаров - председател на ОбС на БСП Свищов ; копие от Решение № 226/05.11.2016 г. на РИК – Велико Търново, обявено на таблото за гласуване на 05.11.2016 г. в 20.00 часа ; копие от Решение № 226/05.11.2016 г. на РИК – Велико Търново, обявено на електронната страница на комисията на копие от Решение № 226/05.11.2016 г. на РИК – Велико Търново, обявено на 05.11.2016 г. в 20.09 часа ; копие от протокол № 18/05.11.2016 г. от редовно заседание на РИК - Велико Търново.

Обжалваното решение е постановено от РИК – Велико Търново по подадени жалби съответно от Генчо Генчев – кмет на община Свищов (с вх.№ 357/05.11.2016 г., от Кристиян Кирилов – общински ръководител на ПП ГЕРБ - Свищов (с вх. № 358/05.11.2016 г.) и от Любомир Чавдаров - общински ръководител на БСП - Свищов (с вх.№ 359/05.11.2016г.). Във всички жалби са наведени доводи за водена предизборна агитация в нарушение на Изборния кодекс, като твърдяното нарушение е било извършено на 04.11.2016 г., между 14.00 и 16.00 часа, чрез изпращане на SMS с предизборно агитационно съобщение със следното съдържание : „Да кажем „НЕ“ на фалшивата промяна в града. „Не“ на страха! „Да“ на свободата. Приятели, президент на единствената опозиция в Свищов е Трайчо Трайков“.

Към нито една от жалбите не са били приложени доказателства за направените в тях твърдения.

С Решение № 226/05.11.2016 г., РИК - Велико Търново не е установила нарушение по чл. 480 от ИК на забраните за предизборна агитация по чл. 182 от Изборния кодекс, поради което е оставила и трите жалби без уважение, като неоснователни и недоказани.

Подадените жалби са с идентично (еднакво) съдържание. Жалбоподателите твърдят, че :

РИК - Велико Търново неправилно е възприела изложените в първоначалните жалби оплаквания като оплаквания за предизборна агитация в нарушение на чл. 182, ал.4 от ИК. Твърдяното нарушение се отнасяло до „извършена предизборна агитация по начин и средства, непредвидени в ИК“ – чрез „изпращане на SMS съобщения, което не е извършено устно или писмено на предизборно събрание, нито пък е отправено чрез доставчик на медийна услуга“, но „текстът на получените SMS съобщения“ категорично попада в определението за предизборна агитация по § 1, т. 17 от ДР на ИК.

РИК - Велико Търново неправилно е приела в мотивите на оспореното решение, че подадените жалби са недоказани. В тази връзка се излагат съображения, че комисията не е спазила процедурата, разписана в Решение № 3526/16.09.2016 г. на ЦИК (относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК, ОИК и ЦИК). По-конкретно се твърди, че РИК - Велико Търново не е изпълнила установеното си задължение да изиска допълнителни доказателства от жалбоподателите и от мобилния оператор, предоставил услугата, и да отложи произнасянето по жалбата или сигнала до получаването им и комплектуването на преписката, въпреки че в жалбите са посочени телефонни номера, посочено е времето на получаване на съобщенията, посочен е мобилния оператор, чрез който са изпратени съобщенията, в резултат на което оспореното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка.

РИК - Велико Търново неправилно се е произнесла с едно общо решение по жалби от три различни лица, което е недопустимо, тъй като жалбоподателите действували в различно процесуално качество и търсели защита на различни интереси.

Във всяка една от процесните жалби е направено искане за отмяна на Решение № 226/05.11.2016 г. на РИК - Велико Търново като недопустимо, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, необосновано и постановено при неизяснена фактическа обстановка, както и преписката да бъде върната на РИК - Велико Търново за ново произнасяне. 

Централната избирателна комисия счита, че подадените жалби имат връзка помежду си – насочени са срещу Решение № 226/05.11.2016 г. на РИК - Велико Търново, поради което следва да ги съедини в едно производство и да издаде общо решение по тях. 

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбите, намира същите за процесуално допустими, като подадени от активно легитимирани лица, имащи право и интерес от обжалването, насочени срещу подлежащ на обжалване акт - Решение № 226/05.11.2016 г. на РИК - Велико Търново, и в законоустановения в разпоредбата на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс срок, а разгледани по същество - за неоснователни, поради следните съображения :

Централната избирателна комисия счита, че Решение № 226/05.11.2016 г. на РИК - Велико Търново е валидно. Същото е постановено с оглед правомощията на РИК - Велико Търново по чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, в заседание, на което са присъствували повече от половината от членовете на комисията (арг. от чл. 70, ал. 3 от ИК). Решението е прието с необходимото мнозинство съобразно изискванията на чл. 70, ал. 4 от ИК и е подписано от председателя и секретаря на комисията.

Централната избирателна комисия намира за неоснователни твърденията, обективирани в процесните жалби, че оспореното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка, в нарушение на материалния и процесуалния закон, както и че е необосновано.

От изложените в Решение № 226/05.11.2016 г. мотиви е видно, че РИК - Велико Търново е обсъдила всички твърдения и доводи на жалбоподателите, като законосъобразно и обосновано е приела, че „не са посочени нито авторът, нито адресатът на съобщенията“, „не е посочено кои са ползвателите на телефонните номера, включително и за да бъде направена проверка“, „не са приложени доказателства, от които да е виден текста на агитационните съобщения“, както и, че „няма данни въпросните съобщения да са изпратени към неограничен кръг от субекти, притежатели на мобилни телефони от съответната мобилна мрежа“.

Правилни са и изводите на РИК - Велико Търново, че на 04.11.2016 г., когато са били получени изпратените „SMS съобщения“, предизборната агитация не е забранена и не подлежи на санкциониране съгласно ИК.

Правилно - законосъобразно, РИК - Велико Търново е приела в мотивите на оспореното решение, че изпратените „SMS съобщения“ имат характер на „непоискано рекламно търговско съобщение, по отношение на които комисията не притежава компетентност. Съгласно чл. 6 от Закона за електронните съобщения, „ Държавното управление на електронните съобщения се осъществява от Министерския съвет, от Съвета по националния радиочестотен спектър и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Наред с това, РИК - Велико Търново правилно е посочила, че от самите жалби е видно, че за случая са информирани всички органи, включително и тези, „които са компетентни във връзка с нарушенията на правата на потребителите и защитата на личните данни“.

Централната избирателна комисия счита, че при постановяване на оспореното решение, РИК - Велико Търново не е допуснала нарушение на процедурата, разписана в Решение № 3526/16.09.2016 г. на ЦИК (относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК, ОИК и ЦИК). По аргумент от т. 2 от цитираното решение, само тогава, „когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката“, т.е. има се предвид хипотезата, при която към жалбата или сигнала са приложени някакви писмени доказателства/документи, но същите са недостатъчни, поради което следва да се изискат допълнителни такива. Конкретният случай не е такъв, защото към жалбите не са били приложени доказателства за направените в тях твърдения. Следва да се отбележи, че посочените от жалбоподателите телефонни номера не съставляват годно доказателство, независимо от обстоятелството, че не са посочени техните ползватели. Липсват каквито и да било и доказателства в подкрепа на твърденията, че „абонат по цитираните телефонни номера е община Свищов“, а „доставчик на мобилната услуга е „Мобилтел“ АД.

От съдържанието на подадените до РИК - Велико Търново жалби се установява, че същите имат връзка помежду си, тъй като имат за предмет едно и също твърдяно нарушение - „извършена предизборна агитация по начин и средства, непредвидени в ИК, като същото е „извършено на 04.11.2016 г., между 14.00 и 16.00 часа, чрез изпращане на SMS с предизборно агитационно съобщение“ с конкретизирано по – горе съдържание. Поради това, Централната избирателна комисия счита, че РИК - Велико Търново правилно е съединила жалбите в едно производство и е постановила общо решение по тях. 

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите, подадени от Любомир Чавдаров - председател на ОбС на БСП Свищов, от Генчо Генчев – кмет на община Свищов, и от Кристиян Кирилов - общински ръководител на ПП ГЕРБ, срещу Решение № 226 от 05.11.2016 г. на РИК – Велико Търново, като неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения