Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 398-ЕП
София, 23 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 5 (5-2) от 21.05.2019 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, регистрирана с Решение на ЦИК № 269-ЕП от 07.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на Валери Любенов Димитров; 

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на 89 (осемдесет и девет) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 89 (осемдесет и девет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 89 лица.

На 22.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 74 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

За 15 лица са установени несъответствия, както следва:

Име, презиме, фамилия

Несъответствие

Калина Николова Ирикева

Калина Николова Ирикева (ЕГН:…) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КАЛИНА НИКОЛОВА ИРИКЕВА-ИВАНОВА)

Марияна Георгиева Димитрова

Лицето е регистрирано като член на СИК 91600136

Борислав Георгиев Христов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Елена Николова Зденичан

Елена Николова Зденичан (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЗДЕЛИЧАН)

Георги Бориславов Христов

Лицето е регистрирано като член на СИК 91600129

Гюсюм Мюмюн Раим

Гюсюм Мюмюн Раим (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГЮСЮМ ЮМЕР РАИМ)

Георги Тодоров Илиев

Лицето е регистрирано като член на СИК 91600059

Марияна Стоева Георгиева

Лицето е регистрирано като член на СИК 93500020

Молла Ахмед Хасан

Молла Ахмед Хасан (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АХМЕД ХАСАН МОЛЛА)

Елиза Красимирова Мандалска

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Георги Антонов Войчев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Латинка Данчева Лачева

Латинка Данчева Лачева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛАТИНКА ДАНЧОВА ЛАЧЕВА)

Добрин Иванов Добрев

Лицето е регистрирано като член на СИК 131900004

Георги Йорданов Стоичков

Георги Йорданов Стоичков (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТОИЧКОВ)

Гергана Йорданова Йовева

Гергана Йорданова Йовева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ЙОВОВА)

 

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 74 (седемдесет и четири) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Иван Велков Иванов

2.       

Бистра Димова Манолова

3.       

Тони Борисов Кънчев

4.       

Делчо Гогов Георгиев

5.       

Дамян Стаменов Димитров

6.       

Маргарита Кирова Атанасова

7.       

Иван Георгиев Велев

8.       

Гинка Бончева Динкова

9.       

Ирина Иванова Стаматова

10.  

Митра Димитрова Стоянова

11.  

Румяна Герасимова Коджаманова

12.  

Ангел Димитров Димитров

13.  

Виолета Иванова Джарова

14.  

Мариана Петрова Петрова

15.  

Мария Иванова Маджарова

16.  

Мария Дечкова Иванова

17.  

Радка Димитрова Ташева

18.  

Венцислав Йорданов Асенов

19.  

Сашка Стоянова Асенова

20.  

Денислав Малинов Веселинов

21.  

Антоанета Венкова Недкова

22.  

Вергиния Славева Славова

23.  

Валентин Асенов Христов

24.  

Христина Андонова Христова

25.  

Ани Руменова Иванова

26.  

Мария Стоянова Иванова

27.  

Константин Живков Иванов

28.  

Емилия Николова Йорданова

29.  

Таня Асенова Николова

30.  

Веселка Огнянова Манолова

31.  

Светлана Едуардова Михалкова

32.  

Таня Валентинова Николова

33.  

Борис Тотев Марков

34.  

Койна Стоянова Колева

35.  

Иван Начев Янакиев

36.  

Стоил Ганчев Ганчев

37.  

Екатерина Николова Курджиева

38.  

Стефан Борисов Соколов

39.  

Теменужка Спасова Ковачка

40.  

Иван Николов Миладинов

41.  

Лозана Василева Джикова

42.  

Йорданка Асенова Стоилова

43.  

Димитър Стефанов Манов

44.  

Тодор Христов Гунчев

45.  

Каталина Николова Спасова

46.  

Атанаса Николова Велева

47.  

Недко Левенов Раданов

48.  

Мария Тодорова Баева

49.  

Недко Емилов Мастравчиев

50.  

Ангел Ангелов Кръстев

51.  

Виктория Стефанова Хаджийска

52.  

Елена Дианова Коцева Дичева

53.  

Христина Андонова Минкова

54.  

Йордан Стоянов Кръстанов

55.  

Стефан Стоянов Стоянов

56.  

Димитър Йорданов Илинов

57.  

Иван Костадинов Андреев

58.  

Стоян Димитров Арабов

59.  

Йорданка Спасова Георгиева

60.  

Антон Ангелов Влахов

61.  

Пенка Иванова Андреева

62.  

Ангел Димитров Балабанов

63.  

Елена Спасова Шаркова

64.  

Севка Светославова Янкова

65.  

Христина Йорданова Пипонкова

66.  

Соня Трифонова Николова

67.  

Димка Стоянова Димова

68.  

Юрий Продрумов Димов

69.  

Иван Златков Златев

70.  

Златко Иванов Златев

71.  

Малина Георгиева Консулова Златева

72.  

Любомир Георгиев Консулов

73.  

Петър Валентинов Донов

74.  

Симеон Тодоров Димитров

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения