Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3977-НР
София, 5 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимир Евгениев Казаков – упълномощен представител на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум, представляван от Станислав Тодоров Трифонов, против решение № 125-НР от 04.11.2016 г. на РИК - Русе

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НР-15-3/05.11.2016 г. от Красимир Евгениев Казаков – упълномощен представител на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум, представляван от Станислав Тодоров Трифонов, против решение № 125-НР от 04.11.2016 г. на РИК – Русе

Жалбата, подадена чрез РИК 19 – Русе, заедно с преписката е постъпила в ЦИК по електронната поща. Към жалбата са приложени: пълномощно № 84/24.10.2016 г. от представляващия инициативния комитет в полза на Красимир Евгениев Казаков; решение № 125-НР от 04.11.2016 г. на РИК – Русе; списък на лицата с несъответствия в проверка от 03.11.2016 г. и протокол № 20 от 04.11.2016 г. от заседание на РИК – Русе.

С оспорваното решение РИК – Русе, е отказала публикуване като упълномощени представители на инициативния комитет на няколко лица, между които Мариян Йорданов Димитров и Рафаил Антонов Арабаджийски, тъй като същите са членове на инициативен комитет, представляван от Ирина Петкова Алексова.

Жалбата е подадена от легитимирано лице с правен интерес и в законоустановения срок, поради което се явява допустима, а по същество основателна.

В жалбата се твърди, че лицата Мариян Йорданов Димитров и Рафаил Антонов Арабаджийски са били членове на инициативен комитет, представляван от Ирина Петкова Алексова, който е бил образуван за издигане на независимите кандидати за президент Александър Каракачанов и за вицепрезидент Боян Киров. Твърди се, че посочените независими кандидати не са регистрирани в ЦИК за участие в изборите, поради което и инициативният комитет, издигнал тяхната кандидатура, е изчерпал предмета и целите на своето действие.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с приложените към преписката документи, установи следното:

Лицата Мариян Йорданов Димитров и Рафаил Антонов Арабаджийски са членове на инициативен комитет, представляван от Ирина Петкова Алексова, за издигане на независим кандидат за президент Александър Панайотов Каракачанов и независим кандидат за вицепрезидент Боян Борисов Киров в изборите на 6 ноември 2016 г., регистриран с Решение № 3605-ПВР от 24.09.2016 г. на ЦИК. Инициативният комитет не е регистрирал кандидатска листа в законоустановения срок за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в ЦИК.

Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК и Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. на ЦИК представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум не могат да участват в друго качество като кандидат, наблюдател, член на инициативен комитет, застъпник, член на избирателна комисия или анкетьор в изборите, съответно в референдума. В конкретния случай лицата Мариян Йорданов Димитров и Рафаил Антонов Арабаджийски са предложени в списък на упълномощени представители на инициативен комитет, регистриран за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум. Независимо от обстоятелството, че инициативният комитет, представляван от Ирина Петкова Алексова, чиито членове са, не е предложил кандидатска листа за президент и вицепрезидент, лицата Мариян Йорданов Димитров и Рафаил Антонов Арабаджийски може да бъдат представители на инициативния комитет, регистриран за кампанията на референдума. Районната избирателна комисия е следвало да извърши проверка и да приложи изискването на чл. 3, ал. 3 от ИК спрямо лицата, участващи в различни качества само по отношение на националния референдум.

Предвид изложеното обжалваното решение се явява неправилно и незаконносъобразно и следва да бъде отменено изцяло, а преписката върната на РИК – Русе, за ново произнасяне.

На основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 125-НР от 04.11.2016 г. на РИК – Русе, като неправилно и незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на РИК – Русе, за ново произнасяне при спазване на указанията, съобразно мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения