Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3973-ПВР
София, 5 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

Централната избирателна комисия разгледа заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с № ПВР-20-414 от 19.10.2016 г., подадено от Александър Терзиев, в. „Капитал“ и взе предвид следното от фактическа и правна страна:

Заявителят е отправил искане за предоставяне на достъп до информация, която ЦИК притежава и е общодостъпна и публикувана на сайта на комисията. В заявлението е поискана информация за машинно гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г.

Заявителят е посочил, че желае да получи информацията на посочения от него електронен адрес.

С протоколно решение от 20.10.2016 г. ЦИК и на основание чл. 5, ал. 1 от Вътрешните правила за изпълнение на ЗДОИ от ЦИК определи комисия, която разгледа заявлението. Видно от протокол от 04.11.2016 г. на комисията, същата е взела решение за предоставяне на исканата информация в посочената от заявителя форма.

Въпросите и отговорите на тях са, както следва:

 1. Ще има ли достъп българската държава до машините за гласуване след изборите? За какъв срок? А при евентуално оспорване на изборните резултати пред съда?

Да. Централната избирателна комисия и други компетентни държавни органи ще имат достъп до машините за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. до приключване на производството по оспорване на резултатите в случай, че е налице такова оспорване.

През целия този период машините за гласуване ще се намират на територията на страната.

 1. Възможно ли е държавата да извърши одит на машините преди изборите?

Да. По възлагане на Централната избирателна комисия е извършен одит на машините за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г.

 1. При работа машините имат ли възможността да предоставят одитна следа, която да се използва като доказателство при евентуални съмнения за нарушения? Ще има ли държавата достъп до нея?

Да. Налице е възможност за предоставяне на одитна следа, която да се използва като доказателство при евентуални съмнения за нарушения, като Централната избирателна комисия и други компетентни държавни органи ще имат достъп до нея.

 1. Какво е точното наименование на производителя на машините, както и на фирмата - посредник, с която дружеството, избрано за изпълнител - Сиела се договаря?

В документацията, подадена от „Сиела Норма“ АД в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) няма данни за фирма - посредник, а е посочено, че „Сиела Норма“ АД ще използва капацитета на трети лица - Смартматик Интернешънъл Холдинг, Амстердам, Холандия, с национален идентификационен номер NL008057734B.01, в качеството му на доставчик на машини за произвеждане на машинно гласуване и, че няма да използва ресурс от третите лица за доказване на критериите за подбор.

Смартматик Интернешънъл Холдинг, Амстердам, Холандия, също е подал ЕЕДОП.

 1. Извършена ли е предварителна проверка на тези фирми? Запознати ли сте те да предлагат същата услуга в други държави? Имало ли е съмнения при тяхната работа?

Със свое Решение № 3683-ПВР/29.09.2016 г., публикувано на интернет страницата на ЦИК е открита състезателна процедура с договаряне с възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване/наемане на машини за гласуване за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г.“. В процедурата по обществената поръчка е постъпила само една оферта от „Сиела Норма“ АД.

Обявлението за обществената поръчка с предмет: „Осигуряване/наемане на машини за гласуване за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на 03.10.2016 г. под № 04312-2016-0003, е с уникален идентификационен номер на документа в РОП № 751175 и в Приложението на Официален вестник на Европейския съюз № 2016/S 192-345335.

Обявлението за възложена поръчка е с уникален идентификационен номер на документа в РОП № 754767 и в Приложението на Официален вестник на Европейския съюз № 2016/S 207-374875.

Въз основа на представените документи е извършена проверка за съответствие на офертата с условията на обществената поръчка.

 1. Оскъпява ли се сделката за държавата от това, че на практика между производителя и нея стоят двама посредници?

Със свое Решение № 3683-ПВР/29.09.2016 г., публикувано на интернет страницата на ЦИК е открита състезателна процедура с договаряне с възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване/наемане на машини за гласуване за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г.“. В процедурата по обществената поръчка е постъпила само една оферта от „Сиела Норма“ АД, съобразно условията на обществената поръчка. С Решение № 3790-ПВР/17.10.2016 г. на ЦИК е определен изпълнителя на обществената поръчка.

 1. Каква е причината да бъде избран точно този производител и точно тази сделка? В края на ноември 2015 г. презентация за своите машини за гласуване в Народното събрание направи и испанската компания Scytl. Какви са предимствата на избрания изпълнител пред тези на Scytl?

Със свое Решение № 3683-ПВР/29.09.2016 г., публикувано на интернет страницата на ЦИК е открита състезателна процедура с договаряне с възлагане на обществена поръчка с предмет “Осигуряване/наемане на машини за гласуване за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г.“. В процедурата по обществената поръчка е постъпила само една оферта от „Сиела Норма“ АД. Въз основа на представените документи е извършена проверка за съответствие на офертата е условията на обществената поръчка. С Решение № 3790-ПВР/17.10.2016 г. на ЦИК е определен изпълнителя на обществената поръчка.

 1. Машините същите ли са като тези, с които е провеждано експерименталното машинно гласуване в предишни години?

Да. Машините за гласуване са същите като тези, с които е провеждано експериментално машинно гласуване в изборите за членове на европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни представители от 5 октомври 2014 г.

 1. Защо държавата избра да наеме, а не да закупи тези машини? Каква е тяхната цена, в случай че бъдат закупени? Какви са предимствата на това държавата да наеме машините за гласуване.

Всички обществени поръчки за организиране на машинно гласуване досега са провеждани от Министерски съвет на Република България е предмет „Осигуряване/наемане на машини за гласуване“. Централната избирателна комисия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. също обяви обществена поръчка е предмет „Осигуряване/наемане на машини за гласуване за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г“.

Централната избирателна комисия не разполага е бюджетни средства за закупуване на 500 броя машини за гласуване, включително и по план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г., приета е Постановление № 232/09.09.2016 г. на Министерския съвет.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до обществена информация, създадена и съхранявана в Централната избирателна комисия, на Александър Терзиев, в. „Капитал“.

Информацията да се предостави на заявителя под формата на писмо на посочения от него електронен адрес.

Писмото, съдържащо исканата информация да се предостави на заявителя по електронна поща.

Заявителят не дължи заплащане на разходи за предоставяне на исканата обществена информация, тъй като не се предоставят копия на документи на технически носител.

Контрол по изпълнението на решението се възлага на директора на дирекция „Администрация“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения