Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 396-НС
София, 5 юли 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Тридесети изборен район – Шуменски

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-564 от 05.07.2021 г. от Георги Тодоров Георгиев – член на РИК в Тридесети изборен район – Шуменски, с искане за освобождаване от заеманата длъжност поради несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс.

С вх. №НС-10-297 от 05.07.2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от упълномощения представител Веселин Владимиров Пенчев на коалиция БСП за България“ с предложение на мястото на Георги Тодоров Георгиев за член на РИК – Шумен, да бъде назначен Пламен Йорданов Недев от предложения резервен състав.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата на завършено висше образование и копие от удостоверение за юридическа правоспособност на Пламен Йорданов Недев, и пълномощно с изх. № ПНС-427 от 04.06.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Тридесети изборен район – Шуменски, Георги Тодоров Георгиев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Тридесети изборен район – Шуменски, Пламен Йорданов Недев, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения