Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3959-ПВР
София, 3 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Движение за права и свободи“ срещу решение № 81 от 30.10.2016 г. на РИК – Кърджали

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща и в оригинал с вх. № ПВР-15-50 от 02.11.2016 г. от ПП „Движение за права и свободи“, представлявана от Изет Изет Шабан в качеството му на председател на Областния съвет на ДПС – Кърджали, надлежно упълномощен с пълномощно № 62 от 30.08.2016 г., срещу решение № 81 от 30.10.2016 г. на РИК – Кърджали, в частта му, с която кметовете на територията на Девети избирателен район – Кърджалийски, са задължени да премахнат агитационни материали, представляващи предизборни плакати на ПП „ДПС“.

Към жалбата са приложени: заверено копие от пълномощно № 62 от 30.08.2016 г. и агитационен материал – предизборен плакат на ПП „ДПС“.

За окомплектоване на преписката Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило с вх. № към ПВР-10-45/03.11.2016 г. копие на протокол № 12 от 30.10.2016 г. от заседание на РИК – Кърджали.

Решението е оспорено с твърдение за неправилност, незаконосъобразност и немотивираност, както и че същото е постановено в нарушение на Изборния кодекс.

В жалбата са изложени твърдения, че действително на предизборните плакати на ПП „ДПС“ като дизайн са отразени цветове, които се съдържат и в знамето на Република България, но в тях не е отразено знамето на Република България по смисъла на чл. 183, ал. 4, изр. второ от ИК и по смисъла на чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Поддържа се становище, че цветовете на знамето, отразени като дизайн в предизборните плакати, не отговарят на критериите за знаме на Република България съгласно определението в чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Поддържа се също твърдение, че видно от приложения към жалбата предизборен плакат отразените като дизайн цветове са повече от три, конкретно зеленият цвят е в различни нюанси, както и че не е възпроизведено националното знаме като форма и дизайн на цветовете. Жалбоподателят се позовава на изискванията към българското знаме съгласно приложение № 2, т. 1 към Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Поради това се поддържа оплакване, че решението е незаконосъобразно, тъй като не е установено нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс. Направено е искане за отмяна на оспореното решение в частта му, с която кметовете на територията на Девети избирателен район – Кърджалийски, са задължени да премахнат агитационните материали, представляващи предизборни плакати на ПП „ДПС“.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Кърджали, а разгледана по същество за неоснователна.

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща преписка с вх. № ПВР-15-212 от 30.10.2016 г., която съдържа сигнал от Цвета Караянчева – областен координатор и председател на предизборен щаб на ПП „ГЕРБ“ – Кърджали, с вх. № 137/29.10.2016 г. на РИК – Кърджали, с приложен към него снимков материал; писмо изх. № 5/30.10.2016 г. от РИК – Кърджали, до ЦИК; извадка от протокол № 12 от заседание на РИК – Кърджали, от 30.10.2016 г. и решение № 81 от 30.10.2016 г. на РИК – Кърджали.

От приложения към сигнала на Цвета Караянчева снимков материал (черно-бял) е видно, че на определени места са разлепени агитационни материали – предизборни плакати на ПП „ДПС“, на които се съдържа изображение на знаме, както и бяло квадратче с № 4 със знак „Х“, поставен върху него.

От приложения към жалбата агитационен материал – предизборен плакат на ПП „ДПС“, е видно, че на него се съдържа трицветно изображение с цветове, подредени отгоре надолу в следната последователност: бяло, зелено, червено. Частта от изображението със зелен цвят съдържа два нюанса. Съдържащото се на агитационния материал трицветно изображение по несъмнен начин съдържа внушение за българското знаме. Съгласно чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България българското знаме е национален символ, който изразява независимостта и суверенитета на българската държава. Съгласно чл. 183, ал. 4, изр. второ от ИК в агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения. От съдържанието на посочената разпоредба е видно, че е налице забрана за използване на националните символи – герба или знамето, за осъществяване на предизборна агитация в предизборната кампания. Не е необходимо при използването в агитационен материал на националния символ, какъвто е българското национално знаме, същото да е възпроизведено формално и точно съобразно изискванията за неговата форма и съдържание според разпоредбите на чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. За да е налице нарушение на забраната, е достатъчно в агитационния материал да се съдържа внушение, основано на националния символ – българското знаме. В процесния случай на приложения към жалбата агитационен материал – предизборен плакат, се съдържа изображение с внушение, основано на националния символ – българското знаме.

Неоснователни са оплакванията изложени в жалбата за немотивираност на оспорваното решение. Мотивите във връзка с постановяването на оспореното решение освен в мотивната част на същото се съдържат в административната преписка, включително протокол № 12 от заседанието на РИК - Кърджали от 30.10.2016 г., на което е разгледана жалбата.

Предвид гореизложеното оспореното решение е правилно и законосъобразно, а релевираните оплаквания за неговата незаконосъобразност са неоснователни и необосновани.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Движение за права и свободи“, представлявана от Изет Изет Шабан в качеството му на председател на Областния съвет на ДПС – Кърджали, надлежно упълномощен с пълномощно № 62 от 30.08.2016 г., срещу решение № 81 от 30.10.2016 г. на РИК – Кърджали, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения