Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3958-ПВР/НР
София, 3 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от КП Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ против Решение № 48-ПВР/НР от 1 ноември 2016 г. на РИК – 16, Пловдив – град.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ПВР-15-245/03.11.2016 г. от КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ против Решение № 48-ПВР/НР от 1 ноември 2016 г. на РИК – 16, Пловдив – град, подадена чрез Костадин Иванов Гаров - упълномощен представител на коалицията, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с решение на Централната избирателна комисия № 743-НС от 20 август 2014 г.

Жалбата, подадена чрез РИК 16 – Пловдив – град, заедно с преписката е комплектована в цялост и е постъпила в ЦИК по електронната поща.

С оспорваното решение № 48 ПВР/НР от 01.11.2016 г. РИК – 16, Пловдив -град е констатирала нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал.2, изр. 1 от Изборния кодекс от коалицията-жалбоподател във връзка с разпространяване агитационни материали. Уведомен е кмета на община Пловдив за предприемане на съответните действия съгласно чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс.

            Жалбата е подадена от легитимирано лице с правен интерес и в предвидения в чл. 73, ал. 1 от ИК срок, поради което се явява допустима , а по същество основателна.

            В жалбата се твърди, че КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ не е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 6 ноември 2016 г., респективно не е издигала кандидатска листа, съответно не е разпространявала агитационни материали.

            Развиват се и други оплаквания относно процедурата, по която е взето обжалваното решение на РИК – 16, Пловдив – град, както и по отношение на техническите параметри и характеристики на материалите и т.н., които Централната избирателна комисия намира за ирелевантни в настоящото производство.

Това е така, защото след направена проверка Централната избирателна комисия установи, че в действителност в диспозитива на обжалваното решение като нарушител е посочена коалицията-жалбоподател, вместо регистрираната с Решение № 3561-ПВР от 21 септември 2016 г. на ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 6 ноември 2016 г. коалиция, а именно КП “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, която е разпространила процесните агитационни материали, видно и от част от представените по преписката доказателства.

            Предвид изложеното обжалваното решение се явява неправилно и незаконносъобразно и следва да бъде отменено изцяло, а преписката върната на РИК – 16, Пловдив-град за ново произнасяне.

На основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а, от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 48 ПВР/НР от 01.11.2016 г. на РИК – 16, Пловдив-град като неправилно и незаконосъобразно.

Връща административната преписка в цялост за ново произнасяне при спазване указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения